Prve top-​liste za Treću noć

Top li­ste na dan 3‑Dec-​2020, pr­ve po iz­la­sku knji­ge „Treća noć”. Sva tri de­la tri­lo­gi­je „Bajka nad baj­ka­ma” za­u­zi­ma­ju pr­ve po­zi­ci­je ili su pri vr­hu na spe­ci­ja­li­zo­va­nim top-​listama naj­pro­da­va­ni­jih na­slo­va, a i „Slovenska mi­to­lo­gi­ja” po­no­vo je na pr­vom me­stu naj­pro­da­va­ni­jih knji­ga s mit­skom tematikom: 

„Treća noć” je i na 16. me­stu naj­pre­sti­žni­je Lagunine Top-​40 li­ste kom­plet­ne be­le­tri­sti­ke svih žan­ro­va, od­mah do knji­ge no­be­lov­ca Handkea ko­joj je ovo ta­ko­đe pr­vo pojavljivanje.

Pisac je po­ru­čio či­ta­o­ci­ma da i na­da­lje sve za­vi­si od njih, uz lič­no mi­šlje­nje o svom naj­no­vi­jem na­slo­vu: „Rekao bih da je ovo mo­ja naj­bo­lja knji­ga. Izgleda da se i mno­gi či­ta­o­ci sla­žu s tim. Pročitajte je pa pro­su­di­te sami.”