Laguna.rs – Nova izdanja domaćih autora

„Bajka nad bajkama: Dva cara” – četvrto izdanje

LAGUNA – U štam­pi je i če­tvr­to iz­da­nje knji­ge „Bajka nad baj­ka­ma – Dva ca­ra” Nenada Gajića. Senka je sle­pa, ali ima ne­mu­šti je­zik i ra­zu­me ži­vo­ti­nje. Progone je mrač­ne si­le, ali se, slu­čaj­no­šću ili vo­ljom bo­go­va, oko nje oku­plja i ma­la dru­ži­na he­ro­ja s mo­ći­ma ko­je pre­va­zi­la­ze ljud­ska ogra­ni­če­nja. Drevna ma­pa iz­ve­ze­na ma­gič­nim ni­ti­ma kri­je taj­ne ko­je ovu de­voj­či­cu mo­gu do­ve­sti do oruž­ja po­treb­nog da se po­be­di pra­sta­ro zlo, pre no što ju­na­ci bu­du ne­volj­no uvu­če­ni u rat­ni vi­hor ko­ji se ne­u­mit­no nadvija.

(Deo ve­sti sa saj­ta iz­da­vač­ke ku­će „Laguna”, pogledaj izvor)