Bajka nad bajkama – kompletno izdanje

Stigla na­slov­ni­ca no­ve Bajke nad baj­ka­ma! To zna­či da ovo kom­plet­no iz­da­nje sa ma­pom u bo­ji, ći­ri­lič­no, iz­la­zi za oko me­sec da­na. Za me­ne jed­no od naj­zna­čaj­ni­jih, a sva­ka­ko naj­o­bim­ni­je sa bli­zu 800 tvr­do uko­ri­če­nih strana! 

 

Novi ci­tat na po­čet­ku do­bro opi­su­je šta vas če­ka na pro­stran­stvu iz­me­đu korica:

„Nijedno dr­vo, ka­žu, ne mo­že ra­sti do ne­ba, ako mu ko­re­ni ne do­seg­nu naj­mrač­ni­je du­bi­ne.” – K. G. Jung (Aion)

U na­stav­ku sle­de video-​najave po­je­di­nač­nih knji­ga se­ri­ja­la i lin­ko­vi na sve: