Kako do knjiga u Hrvatskoj, BiH, CG i Makedoniji?

Sve knji­ge či­ji je au­tor Nenad Gajić (Slovenska mi­to­lo­gi­ja: iz­da­nja la­ti­ni­com i ći­ri­li­com, Bajka nad baj­ka­ma: kom­plet 3 knji­ge la­ti­ni­com ili po­je­di­nač­no ili kao ob­je­di­nje­no iz­da­nje ći­ri­li­com) mo­gu se na­ru­či­ti na saj­tu iz­da­va­ča pu­tem lin­ko­va is­pred, ili na ovoj stra­ni­ci Delfi knji­ža­ra, a mo­gu se ku­pi­ti ili na­ru­či­ti i di­rekt­no u sle­de­ćim knjižarama:

Bosna i Hercegovina
U lan­cu Knjižara Kultura, u sle­de­ćim gradovima:
Gradiška (TC Centrum Retail Park, 16. kra­ji­ške bri­ga­de 2a, 051 498 – 702)
Prijedor (TC Patrija, Trg ma­jo­ra Zorana Karlice 3, 052 490 – 085)
Banjaluka (1: Kralja Petra I Karađorđevića 83, 051 225 – 181)
(2: TC Delta Planet, Bulevar Srpske voj­ske 8, 051 215 – 571)
(3: TC Emporium, Jovana Dučića 25, 051 325 – 420)
Bijeljina (TC Emporium, Trg Kralja Petra I Karađorđevića 1, 055 490 – 204)
Sarajevo (1: TC Mercator, Ložionička 16, 033 718 – 180)
(2: Alta Shopping Center, Franca Lehara 2, 033 592 – 560)
Tuzla (TC Bingo City Center, Mitra Trifunovića Uče 2, 035 360 – 750)

Crna Gora
U lan­cu Knjižara Narodna knji­ga, u sle­de­ćim gradovima:
Nikšić (TC Laković, Bulevar 13. jul, 069 341 – 608)
Podgorica (1: Novaka Miloševa 12, 020 232 – 230)
(2: TC Bazar, Blaža Jovanovića 8, 020 232 – 100)
(3: City Mall, Cetinjski put bb, 020 512 – 974)

Makedonija
U lan­cu knji­ža­ra Toper, Skoplje:
1: GTC pri­ze­mje, Centar 02 3121 – 937
2: TC Biser pri­ze­mje, Aerodrom 076 483 – 541
3: TC Bunjakovec, Centar 076 496 – 362
4: TC Beverli Hils, 076 350 – 262.

Hrvatska
Zagreb: u knji­ža­ri Hoću knji­gu Arena Zagreb, mo­že se re­zer­vi­ra­ti te­le­fo­nom (01) 4095 – 016, kon­takt je Željko (me­na­džer knji­ža­re), ili se na­ru­či­ti on­li­ne na saj­tu hocuknjigu.hr

Ova stra­ni­ca bi­će uvek ak­tu­el­na i osve­ža­va­na no­vim in­for­ma­ci­ja­ma. Javite pu­tem kon­takt for­me ime knji­ža­re ko­ja na­ba­vlja ove knji­ge u va­šoj zemlji.