Odakle dolaze stari običaji i zašto je važno sačuvati ih

Ivan Kosogor Podcast Ep.133 – Nenad Gajić je dok­tor na­u­ka, au­tor knji­ge „Slovenska mi­to­lo­gi­ja” i tri­lo­gi­je „Bajka nad baj­ka­ma”. Razgovarali smo o to­me gde je tra­žio izvo­re du­gih 10 go­di­na, ka­ko su mu drev­na pre­da­nja odre­di­la ži­vot, za­što po­sto­je obi­ča­ji, ko­ja je nji­ho­va funk­ci­ja i ka­ko su uspe­li da se odr­že to­li­ki niz go­di­na i ve­ko­va. Pričali smo 2 sa­ta i 17 mi­nu­ta o slo­ven­skim bo­go­vi­ma, mi­to­lo­gi­ji, ma­gi­ji i mit­skim bićima.
 

 
Od tre­nut­ka ka­da je pu­šte­na u pro­da­ju knji­ga je tra­že­na što do­ka­zu­je da po­sto­ji ve­li­ko in­te­re­so­va­nje za na­šim po­re­klom, ve­ro­va­nji­ma i tra­di­ci­jom. Više o knji­ga­ma mo­že­te pro­na­ći na saj­tu pi­sca i saj­tu iz­da­va­ča (Laguna), ili ih mo­že­te ku­pi­ti u bi­lo ko­joj bo­lje snab­de­ve­noj knjižari.