Komplet: Bajka nad bajkama

Prvo spe­ci­jal­no iz­da­nje na­ja­vlje­no za ovu go­di­nu upra­vo je iza­šlo! U pi­ta­nju je kom­plet svih već ob­ja­vlje­nih knji­ga fan­ta­zij­skog se­ri­ja­la „Bajka nad baj­ka­ma”.

Dok se još če­ka­ju kom­plet­na „Bajka” u jed­nom obim­nom to­mu, štam­pa­na ći­ri­li­com, sa tvr­dim ko­ri­ca­ma i ma­pom u bo­ji, kao i „Slovenska mi­to­lo­gi­ja”, ko­ja će bi­ti pr­vi put od­štam­pa­na i la­ti­ni­com po­vo­dom de­set go­di­na od ob­ja­ve knji­ge, iza­šao je i kom­plet već ob­ja­vlje­nih knji­ga tri­lo­gi­je. Usled zna­čaj­nog in­te­re­so­va­nja, po­no­vo je od­štam­pa­na ukra­sna ku­ti­ja ko­ja je išla u pret­pla­ti i ob­je­di­nje­ne su sve tri knji­ge se­ri­ja­la, ko­je se ova­ko mo­gu na­ba­vi­ti od­jed­nom, za­jed­no i uz po­pust. U pro­da­ji već od da­nas na saj­tu Lagune ov­de i u Delfi knji­ža­ra­ma, dok se pot­pi­sa­ni pri­mer­ci mo­gu na­ru­či­ti na Vitoru (vitor.rs/knjige)!