Kompletne avanture i mitovi – Top-liste

Dan pre iz­la­ska kom­ple­ta ko­ji či­ne sve tri „Bajke nad baj­ka­ma” u ukra­snoj ku­ti­ji i s po­pu­stom, a ko­ji je zbog zna­čaj­nog in­te­re­so­va­nja na­ja­vljen za 21. april, sve knji­ge Nenada Gajića su na žan­rov­skim Top-​listama po­je­di­nač­nih na­slo­va (Mitologije, Fantastika, Epska fantastika…)


Najzanimljivija je Top-​lista avan­tu­ri­stič­kih ro­ma­na, gde čak 8 naj­vi­ših me­sta za­u­zi­ma­ju knji­ge iz sa­mo dva se­ri­ja­la, oba ba­zi­ra­na na mi­to­lo­gi­ji, i to grč­koj i slo­ven­skoj. Rečima do­ma­ćeg au­to­ra: „je­dan sja­ji ho­li­vud­skim sja­jem sa dva sku­pa fil­ma iza se­be, a dru­gi je Bajka nad baj­ka­ma“.