Popularni pisci preporučuju

DANAS – Na dve stra­ni­ce dnev­nog li­sta Danas, u odelj­ku „Kultura”, ob­ja­vljen je tekst u ko­me „Popularni pi­sci pre­po­ru­ču­ju svo­ja omi­lje­na šti­va i go­vo­re o kla­sič­nim i elek­tron­skim knji­ga­ma”, pod na­slo­vom: „Jedino se štam­pa­na knji­ga mo­že za­gr­li­ti po­sle čitanja”.

Među uče­sni­ci­ma raz­go­vo­ra bio je i Nenad Gajić, pra­te­ća sli­ka sa­dr­ži deo obim­ni­jeg ci­ta­ta i fo­to­gra­fi­ju ka­ko je ob­ja­vlje­no u novinama.

Autor član­ka: Aleksa Anđelić

(Kompletan raz­go­vor mo­že­te pro­či­ta­ti na saj­tu Danas.rs, ov­de)