Skraćeni pregled 2020. godine

o lo­šim stva­ri­ma zna­te, ho­ću da pri­čam o do­brim. Kada je 20. no­vem­bra 2020. iza­šla mo­ja če­ti­ri go­di­ne če­ka­na knji­ga „Treća noć”, za­vr­šni­ca tri­lo­gi­je „Bajka nad baj­ka­ma”, ni­sam znao šta da oče­ku­jem. Mnogo vre­me­na je pro­šlo, da li či­ta­o­ci još ma­re za za­vr­šni­cu pri­če? Napisao sam je u izo­la­ci­ji i po­taj­no se na­dao uspe­hu, ali ni­ko ni­je oče­ki­vao ta­ko do­bar pri­jem ka­kav je knji­ga do­ži­ve­la, iza­zi­va­ju­ći ob­no­vlje­no in­te­re­so­va­nje za ce­lo­ku­pan moj rad.

Mesec ko­ji je usle­dio bio je, či­ni mi se, naj­bo­lji me­sec mo­je knji­žev­ne ka­ri­je­re, upr­kos objek­tiv­no lo­šoj go­di­ni za sve. U tom ne­ve­ro­vat­nom de­cem­bru iza nas, sve mo­je knji­ge ca­ro­va­le su vr­ho­vi­ma žan­rov­skih top-​lista i do­bi­le no­va iz­da­nja – „Slovenska mi­to­lo­gi­ja” oti­šla je u re­kord­no XI iz­da­nje, osta­le knji­ge u VIII, III i II, a u sve­ga če­ti­ri da­na po­sla­to je u štam­pu ono­li­ko knji­ga ko­li­ko se obič­no pro­da u dve go­di­ne! Svima sreć­ni pra­zni­ci i pu­no zdra­vlja i sre­će, uz ve­li­ko hva­la za ča­rob­nu za­vr­šni­cu pret­hod­ne go­di­ne ko­ju ste mi pri­re­di­li! (uklju­ču­ju­ći i za­hval­nost Nebojši Lakiću za ovu fotografiju)