Top-​liste u 2021.

Neverovatnih me­sec da­na, to­kom ko­jih su sve knji­ge Nenada Gajića vla­da­le žan­rov­skim top-​listama i do­bi­le no­va iz­da­nja, če­ti­ri iz­da­nja u če­ti­ri da­na, na­sta­vi­lo se i u 2021. go­di­ni (uz ma­nji broj sli­či­ca za­rad lak­šeg pre­gle­da – pr­va dva de­la tri­lo­gi­je „Bajka nad baj­ka­ma” na­stu­pa­ju iza za­vr­šne knji­ge po­put sli­ke na vr­hu). Poznatiji bra­do­nja ko­nač­no je po­no­vo do­če­kao da za­sed­ne na ep­ski pre­sto, ali sva de­la Nenada Gajića, uklju­ču­ju­ći i knji­gu „Slovenska mi­to­lo­gi­ja”, i da­lje pri­vla­če ogrom­nu pažnju. 

Autor je još jed­nom po­zvao či­ta­o­ce da iz­ne­su svo­je uti­ske na saj­tu iz­da­vač­ke ku­će, a knji­ga­ma je naj­lak­še pri­stu­pi­ti sa stra­ni­ce pi­sca.

Nenad Gajić je na svom Fejsbuk pro­fi­lu na­pi­sao: „Na saj­tu Lagune sam sa­znao da vam se dru­ga knji­ga se­ri­ja­la uglav­nom svi­đa ma­nje od pr­ve i tre­će, ali i da Treću noć za­i­sta vo­li­te, ne­ka­da vi­še čak i od pr­vog de­la. Zahvalan sam na sva­kom mi­šlje­nju i po­zi­vam vas da na­sta­vi­te, da pi­še­te šta vam se u mo­jim knji­ga­ma do­pa­da ili ne, i da ih pre­po­ru­či­te dru­gi­ma ako mi­sli­te da su za pre­po­ru­ku. Vaši ko­men­ta­ri bi­će vred­ni pu­to­ka­zi oni­ma ko­ji sti­žu po­sle vas.”