„Slovenska mitologija – latinica” debitovala na top-listama

Novo, ju­bi­lar­no iz­da­nje knji­ge „Slovenska mi­to­lo­gi­ja”, ovo­ga pu­ta štam­pa­no la­ti­ni­com po­vo­dom de­set go­di­na od pr­vo­bit­nog ob­ja­vlji­va­nja knji­ge, de­bi­to­va­lo je na top-listama.

Kao što se vi­di na sli­ci, sa­da su oba iz­da­nja knji­ge me­đu tri naj­tra­že­ni­ja de­la sa te­ma­ma mi­to­lo­gi­je na saj­tu Lagune, kao i tri naj­tra­že­ni­ja sa te­ma­ma mi­to­lo­gi­je i re­li­gi­je na saj­tu Delfi knji­ža­ra, naj­ve­ćeg knji­žar­skog lan­ca u Srbiji i re­gi­o­nu. Na obe top-​liste no­vo ju­bi­lar­no iz­da­nje za­u­zi­ma pr­vu po­zi­ci­ju, a če­tvr­to je i na ukup­noj li­sti kom­plet­ne publicistike.

 

(Originalna sli­ka u ob­ja­vi na Fejsbuk na­lo­gu pi­sca, pogledaj izvor)