Sve knjige na top-listama

Objedinjena „Bajka nad baj­ka­ma” po­no­vo je iz­bi­la na pr­vo me­sto Lagunine top-​liste Epska fan­ta­sti­ka (ukup­no dva me­se­ca na vr­hu) osta­ju­ći i na če­lu li­ste avan­tu­ri­stič­kih ro­ma­na, dok je ju­bi­lar­no iz­da­nje knji­ge „Slovenska mi­to­lo­gi­ja” štam­pa­no la­ti­ni­com po­vo­dom de­set go­di­na od pr­vo­bit­nog ob­ja­vlji­va­nja osta­lo pr­vo u svo­joj ka­te­go­ri­ji, gde se pri vr­hu na­la­zi i dva­na­e­sto iz­da­nje knji­ge štam­pa­ne ćirilicom.

Sveukupno knji­ge Nenada Gajića za­u­zi­ma­ju 11 me­sta na top-​listama Lagune, plus 10 kod Delfi knji­ža­ra, naj­ve­ćeg knji­žar­skog lan­ca u Srbiji i re­gi­o­nu. Na obe re­le­vant­ne top-​liste no­vo iz­da­nje „Slovenske mi­to­lo­gi­je” za­u­zi­ma pr­vu po­zi­ci­ju (kao i ob­je­di­nje­na „Bajka nad baj­ka­ma” u svo­jim žan­ro­vi­ma), a na­pre­do­va­lo je i do tre­ćeg me­sta Lagunine Top-​20 li­ste kom­plet­ne publicistike.

Možda naj­fa­sci­nant­ni­ji po­da­tak je da su sve knji­ge Nenada Gajića u ovom tre­nut­ku na ne­koj top-​listi – svih šest ra­zli­či­tih iz­da­nja, plus kom­plet u ku­ti­ji. Ovo do­stig­nu­će mo­že se sma­tra­ti ču­de­snim, jer je pr­va knji­ga iza­šla pre vi­še od 10 go­di­na. Kako je au­tor to opi­sao na dru­štve­noj mreži:

„Tiha vo­da, ona te­če i uvek tu ne­ki put­nik sta­ne da uta­ži žeđ…”


(Originalna sli­ka i tekst u ob­ja­vi na Fejsbuk na­lo­gu pi­sca, pogledaj izvor)