Treća noć, treći mesec – Top-liste

U svom tre­ćem me­se­cu, „Treća noć” i ceo se­ri­jal „Bajka nad baj­ka­ma” i da­lje su na žan­rov­skim vr­ho­vi­ma, kao i „Slovenska mi­to­lo­gi­ja”! Sve knji­ge su do­bi­le no­ve ti­ra­že, pa je uku­pan broj iz­da­nja knji­ga Nenada Gajića po­ra­stao na 24 (dva­de­set i četiri).

Svi na­slo­vi su sa­da po­no­vo do­stup­ni svu­da, i u knji­ža­ra­ma i na saj­to­vi­ma, na­kon „sa­vr­še­ne olu­je” ko­jom su ih či­ta­o­ci kra­jem pro­šle go­di­ne pro­sto po­či­sti­li iz pro­da­je. Laguna, iz­da­vač go­di­ne, efi­ka­sno se po­sta­ra­la da no­vi ti­ra­ži bu­du što pre od­štam­pa­ni i sprem­ni za no­ve ljubitelje.