Treća noć, četvrti mesec – Top-liste

Zakoračili smo u če­tvr­ti me­sec od iz­la­ska „Treća no­ći”. Situacija na top-​listama je iz­u­zet­na, i to ne sa­mo za naj­no­vi­ju knji­gu, već i za ceo se­ri­jal „Bajka nad baj­ka­ma”, ali i za „Slovensku mi­to­lo­gi­ju” od ko­je je sve po­če­lo. Od pred­sta­vlje­nih 12 me­sta pri vr­ho­vi­ma raz­nih li­sta, osam za­u­zi­ma­ju de­la či­ji au­tor je Nenad Gajić, uz još po­zi­ci­ja ko­je ni­su sta­le na sliku. 

Nenad Gajić se ovim po­vo­dom na svom Fejsbuk na­lo­gu za­hva­lio no­vim či­ta­o­ci­ma svih knji­ga, od ko­jih je pr­va (veb-​sajt sa iz­bo­rom la­ti­ni­ce ili ći­ri­li­ce: „Slovenska mi­to­lo­gi­ja”) ob­ja­vlje­na pre sko­ro 10 go­di­na: „Hvala vam, ova­kvu pa­žnju te­ško je za­mi­sli­ti i na dan ob­ja­vlji­va­nja no­ve knji­ge, a ka­mo­li da će trajati”.