Velika vest za ovo leto – imamo datum!

„Baj­ka nad baj­ka­ma – kom­plet­no ći­ri­lič­no iz­da­nje” će od 20. av­gu­sta (dan iz­la­ska) mo­ći da se na­ba­vi i na svo­joj stra­ni­ci u Laguni, kao i u Delfi knji­ža­ra­ma. Već sa­da mo­že­te či­ta­ti od­lo­mak ili za­tra­ži­ti da bu­de­te oba­ve­šte­ni mej­lom čim knji­ga bu­de dostupna.

Kompletno izdanje

Možete od­mah i da po­ru­či­te s po­pu­stom pre ob­ja­vlji­va­nja pre­ko Vitora (vi­še in­for­ma­ci­ja na www.vitor.rs/knjige), a knji­ga će vam sti­ći na adre­su u Srbiji pot­pi­sa­na i da­ti­ra­na pre iz­la­ska (!) ve­ro­vat­no dan pre no što stig­ne u knjižare.

Takođe pre­po­ru­ču­je­mo i da se pri­ja­vi­te za i‑mejl no­vo­sti: ili pri­li­kom na­ru­či­va­nja, ili pri dnu stra­ni­ce www.vitor.rs/zastupanje, ili pu­tem saj­ta pi­sca www.nenadgajic.org. Novosti sti­žu ret­ko, obič­no pred no­vo iz­da­nje, a uz sko­ro sva­ku vest da­ru­je se i po ne­ka knji­ga. Ovoga pu­ta svi imejl-​pratioci na dan iz­la­ska uče­stvu­ju u iz­vla­če­nju na­grad­nog pot­pi­sa­nog primerka.

To će se po­no­vi­ti i za ko­ji me­sec za po­seb­no iz­da­nje „Slovenske mi­to­lo­gi­je”.