Audio-​knjiga i e‑epizode stižu na Bookmate servis

„Krećemo! Po pr­vi put Senka u ta­mi u di­gi­tal­nom obli­ku – pr­va knji­ga tri­lo­gi­je Bajka nad baj­ka­ma kao niz e‑epizoda ko­je od da­nas idu sva­kog pet­ka na Bukmejtu. Takođe i kao Bookmate Originals audio-​knjiga (na apli­ka­ci­ji od­mah do­stup­na ce­la) od sko­ro 12 sa­ti či­ta­nja. Koliko odla­za­ka na po­sao i u ško­lu, tre­nin­ga ili kuć­nih po­slo­va mo­že­te ulep­ša­ti slu­ša­ju­ći Bajku?“

Ovako se svo­jim či­ta­o­ci­ma i pra­ti­o­ci­ma Nenad Gajić obra­tio na dru­štve­nim mre­ža­ma da na­ja­vi ono što je po­sta­vlje­no da­nas (4. mar­ta) na ser­vi­su Bookmate, a što će se na­sta­vi­ti no­vim epi­zo­da­ma sva­kog petka.

Pristup audio-​knjizi i ob­ja­vlje­nim epi­zo­da­ma do­bi­ja se pret­pla­tom na Bookmate, di­rekt­no pu­tem saj­ta ili apli­ka­ci­je (pr­vih 7 da­na je bes­plat­no), a za Telenor/​Yettel ko­ri­sni­ke pu­tem pa­ke­ta gde se Bookmate na te­le­fo­nu mo­že oda­bra­ti kao že­lje­na pre­mi­um apli­ka­ci­ja. Čitajte no­ve epi­zo­de se­ri­ja­la “Bajka nad baj­ka­ma – Senka u ta­mi”, jed­nom ne­delj­no, sa­mo na ser­vi­su Bookmate ili pre­slu­šaj­te či­ta­vu audio-​knjigu u jed­nom dahu!

(Citiran je tekst ob­ja­ve na Fejsbuk na­lo­gu pi­sca, pogledaj izvor)