Redakcija Bookmate Žurnala

Prva epizoda novog Bookmate serijala Bajka nad bajkama

Velika sa­ga u ko­joj se pre­pli­ću za­go­net­ke, mi­ste­ri­je, bor­be i iz­ne­na­đu­ju­ći obr­ti kroz fan­ta­stič­ne do­ga­đa­je s ne­i­zve­snim ishodom.

Bookmate Žurnal, ek­sklu­ziv­no, u na­stav­ku sa va­ma de­li pr­vu epi­zo­du se­ri­ja­la „Bajka nad baj­ka­ma” Nenada Gajića.

Neobična dru­ži­na, oku­plje­na ni­zom na­i­zgled slu­čaj­nih do­ga­đa­ja, po­ste­pe­no ot­kri­va da ni­je sve ona­ko kao što iz­gle­da. Slepa de­voj­či­ca, meg­dan­dži­ja, čo­ba­nin i hro­mi lo­pov, u tr­ci za go­le ži­vo­te, pro­bi­ja­će se kroz ži­vo­pi­sni svet mit­skih bi­ća i za­bo­ra­vlje­nih gra­do­va, dok nji­ho­vim ko­ra­ci­ma kao da upra­vlja­ju drev­ni slo­ven­ski bo­go­vi. Jesu li ju­na­ci tek ma­ri­o­ne­te mla­de i za­vo­dlji­ve ve­šti­ce, vo­đe­ne sop­stve­nim skri­ve­nim mo­ti­vi­ma, ili u po­za­di­ni sve­ga za­i­sta vre­ba­ju uža­sne mrač­ne si­le iz ne­i­zmer­ne du­bi­ne vremena?

Jedan ča­rob­njak je jed­nom re­kao: „Gde god da je čo­vek kro­čio, mo­gao je vi­de­ti trag Tradicije Sunca. Nekad u skulp­tu­ri, ne­kad u sto­lu, a ne­ki put i u de­lo­vi­ma pe­sme ko­ja se u ne­kom na­ro­du pre­no­si s ko­le­na na ko­le­no. Ljudi pre­ko ko­jih je Tradicija Sunca go­vo­ri­la bi­li su kao i svi dru­gi lju­di, ko­ji su jed­nog ju­tra – ili po­pod­ne­va – po­gle­da­li svet i shva­ti­li pri­su­stvo ne­čeg vi­šeg. Nehotice su uro­ni­li u ne­po­zna­to mo­re… u Mračnu Noć.“

Prolog: Treća noć

Žena kraj po­to­ka bi­la je vid­no za­bri­nu­ta. Njeno sta­ro, već ogru­be­lo li­ce iz­gle­da­lo je sta­ri­je ne­go ina­če dok je s dna po­to­ka va­di­la par be­lu­ta­ka i uba­ci­va­la ih u ko­ri­to. Iako je pre­du­ze­la sve, po­ro­di­lja ni­ka­ko da se opo­ra­vi. Nije po­mo­gla ni cr­ve­na vu­na za­de­nu­ta za nje­no uho, uz cr­ve­ni kon­čić ve­zan oko ru­ke no­vo­ro­đen­če­ta; ni­je po­mo­gao ni be­li luk u vrat­ni­ca­ma, ni ka­me­nje iz te­ku­će vo­de, pre­pu­ne du­ša, ko­je je sva­kod­nev­no uba­ci­va­la u ko­ri­to na­kon pra­nja po­ro­di­lji­nog i de­ti­njeg ve­ša. Nije po­mo­glo ni to što od po­ro­đa­ja ni maj­ka ni de­te ni­su na­pu­šta­li ku­ću, pa čak ni to što je za­bri­nu­ti otac, na njen na­go­vor, od­bio da iz­ne­se žar s og­nji­šta naj­bli­žem kom­ši­ji, ko­ji se na­kon vi­šed­nev­ne tr­go­vi­ne vra­ćao na svo­je ima­nje; ne, u pr­vim, ri­zič­nim da­ni­ma, ka­da ra­zni de­mo­ni obi­la­ze oko­lo, vre­ba­ju­ći pri­li­ku da se do­mog­nu po­ro­di­lje i no­vo­ro­đen­če­ta, ni­ka­ko se ne sme iz­no­si­ti va­tra iz kuće.

„Bar je s de­te­tom sve u re­du“, po­mi­sli­la je. Dobar deo za­štit­nih me­ra od­no­sio se na de­te, i ba­rem je to da­va­lo re­zul­ta­te. Kratko je po­di­gla po­gled ka ne­bu; bli­ži­lo se ve­če, pa mo­ra da po­žu­ri i pre mra­ka une­se u ku­ću tek opra­ne stva­ri dve­ju ne­za­šti­će­nih du­ša. Stresla se na po­mi­sao šta bi se mo­glo de­si­ti ako bi pe­le­ne osta­le na­po­lju pre­ko no­ći… Ne, i ova­ko im je do­sta nevolja.

„Večeras je tre­ća noć“, mi­sli­la je že­na dok je hi­ta­la ka ku­ći. „Večeras će se ve­ro­vat­no sve re­ši­ti, ova­ko ili ona­ko.“ Na sto je već u to­ku da­na iz­ne­la hle­ba, si­ra i me­da, pa čak i ča­šu vi­na uz ko­ju je bio na­slo­njen sre­bre­njak. Darovi su, da­kle, bi­li sprem­ni. Čim je ušla u ku­ću, sta­ri­ca je na­vu­kla de­te­tu oče­vu be­lu ko­šu­lju, a za­tim pro­bu­di­la i po­ro­di­lju, ko­ja je va­zda leb­de­la iz­me­đu sna i ja­ve, u gro­zni­ci ko­ja je ni­je na­pu­šta­la. Večeras, čak i ta mu­če­ni­ca, i po­seb­no ona, mo­ra osta­ti bud­na. Budućnost nje­nog de­te­ta mo­že za­vi­si­ti od toga.

***

Majka se uz­ne­mi­re­no tr­že. Zaspala je! Panično otvo­riv­ši oči, ugle­da­la je is­pred se­be, uz ko­lev­ku gru­bo iz­de­lja­nu od po­ve­ćeg ko­ma­da dr­ve­ta, tri že­ne obu­če­ne u du­ge be­le ha­lji­ne. Suđaje! Zar su već tu? Kako je sa­mo mo­gla, ka­ko je sme­la da za­spi pre nji­ho­vog do­la­ska! Tri le­pe že­ne sta­ja­le su jed­na do dru­ge, gle­da­ju­ći u ko­lev­ku iz ko­je im je de­te – ili je maj­ka sa­mo za­mi­šlja­la da je ta­ko – uz­vra­ća­lo po­gled ve­li­kim oki­ca­ma, sa­svim mir­no i ti­ho. Iako slič­ne, maj­ci se uči­ni da su že­ne ipak bi­le ra­zli­či­tih go­di­na. Poželela je da im ne­što ka­že, da se oprav­da, ali go­šće su se po­na­ša­le kao da ne po­sto­ji. I upra­vo ta­da, pro­go­vo­ri­la je iz­gle­dom naj­sta­ri­ja od njih.

Da iz­gu­bi sve, i osta­ne sa­ma, da u njoj i oko nje na­sta­ni se ta­ma! Najstarija že­na ovo je iz­go­vo­ri­la s pri­zvu­kom či­ste pa­ko­sti u gla­su, i da­lje gle­da­ju­ći pra­vo u dete.

Majka za­je­ca, iz gr­la joj se ote: „Ne, ne, ne…“ U tom uža­snom tre­nut­ku be­še si­gur­na da je baš ona, svo­jom ne­smo­tre­no­šću, bi­la od­go­vor­na za ta­kvu osu­du! Njeno de­te ni­je tre­ću noć do­ču­va­no! Tada se naj­sta­ri­ja že­na okre­nu od de­te­ta, a sred­nja progovori.

Da lu­ta po sve­tu, bez mi­ra i sre­će, mrak će va­zda go­ni­ti je, po­be­ći mu ne­će! Glas dru­ge že­ne bio je is­ti kao i glas pr­ve, ma­nje pa­ko­stan ali jed­na­ko ne­mi­lo­sr­dan. Majka je sa­da već otvo­re­no je­ca­la, u sr­ce po­go­đe­na iz­ne­nad­nom stre­lom bez­na­đa. „Neee!“, vi­ka­la je, ali tri že­ne u be­lom i da­lje je ni­su pri­me­ći­va­le. Baš kao što ni ona ni­je pri­me­ći­va­la osta­re­lu ru­ku ko­ja joj je mo­krom kr­pom vla­ži­la vre­lo če­lo, ni­ti za­bri­nu­ta li­ca. Porodilja je bun­ca­la, što je bri­žnu sta­ri­cu uz­ne­mi­ri­lo, baš kao i mu­škar­ca ko­ji je sta­jao po stra­ni, ne­si­gu­ran u to šta bi tre­ba­lo da uči­ni. U me­đu­vre­me­nu, na is­tom pro­sto­ru ko­ji sa­da kao da je pri­pa­dao dru­gom sve­tu, že­na u sre­di­ni se ta­ko­đe okre­nu­la od de­te­ta u kolevci.

Tada je pro­go­vo­ri­la naj­mla­đa i naj­lep­ša, či­ji se glas ne­sreć­noj maj­ci uči­nio naj­pri­jat­ni­jim, kao da je odi­sao bri­žno­šću ko­ja je ne­do­sta­ja­la ve­o­ma slič­nim, ali ve­o­ma hlad­nim gla­so­vi­ma pr­ve dve su­đa­je. Za ra­zli­ku od njih, naj­mla­đa se obra­ća­la di­rekt­no de­te­tu, a nje­ne re­či zvu­ča­le su po­put uspa­van­ke; i za­i­sta, de­te je bez gla­sa za­spa­lo čim je že­na iz­go­vo­ri­la svo­ju po­sled­nju reč.

Devojčice ma­la, zla će da te gu­še, al’ kroz sve ćeš pro­ći pro­či­šće­ne du­še. I sen­ka što pre­ti tvo­je­mu ži­vo­tu, mo­že ti sve uze­ti, al’ ne i le­po­tu… Na kraj mrač­nog pu­ta sti­ći ćeš sva be­la, iz­van sen­ke če­ka­će ca­re­vi­na cela.

Izgovorivši te re­či, i tre­ća že­na se okre­te, pa za­tim sve tri kre­nu­še bez ijed­nog koraka.

***

Porodilja je sa­da za­i­sta ne­po­ve­za­no bun­ca­la, i sta­ri­ci je po­sta­lo ja­sno da ona mo­žda, vo­ljom onih ko­ji o to­me odlu­ču­ju, ne­će do­če­ka­ti sle­de­će ju­tro. „Neee… Hvala ti… hva­la… Senka! Senka… le­pa… zlo! Zlo pre­ti!“ Niz ne­po­ve­za­nih re­či ko­je ni sta­ri­ca ni že­nin su­prug ni­su uspe­va­li da ra­zu­me­ju. Nažalost, to su bi­le i nje­ne po­sled­nje re­či. Ona je, uz njih, is­pu­sti­la du­šu, osta­vlja­ju­ći svo­ga mu­ža sa­mog na sve­tu, a tek ro­đe­no de­te na mi­lost i ne­mi­lost okrut­no mu do­su­đe­noj sud­bi­ni. Otišla je, jer je i njoj ta­ko bi­lo su­đe­no, a od sud­bi­ne se ne mo­že pobeći…

Sa su­za­ma u oči­ma, ko­je je te­škom mu­kom za­dr­ža­vao, otac je na­po­kon raz­bio za­grob­nu ti­ši­nu što je za­vla­da­la nji­ho­vim do­mom, iz­go­vo­riv­ši: „Voljena mo­ja, pu­tuj s mi­rom. Čuvaću na­šu Senku vi­še no se­be.“ Starica se za­pa­nje­no okre­nu­la ka nje­mu. „Ali, kum još ni­je odre­dio ime…“ Tada je za­ću­ta­la. Pogled mu­škar­ca bio je odlu­čan. „Dete će se zva­ti Senka. Tako je že­le­la nje­na umi­ru­ća majka.“

Deo pr­vi: ČUDNA DRUŽINA

Senka

Senka je bi­la sreć­na. Nije te­ško bi­ti sre­ćan ka­da ne znaš za bo­lje. Nije mo­gla zna­ti, kao ni bi­lo ko dru­gi, da svo­je ime du­gu­je čud­nom ne­spo­ra­zu­mu u tre­nut­ku tra­ge­di­je, već je čvr­sto pri­gra­bi­la oče­vu pri­ču da je nje­no ime po­sled­nja že­lja po­koj­ne maj­ke, i naj­zna­čaj­ni­je što je de­voj­či­ci osta­lo od nje. Istina da joj je maj­ka ne­do­sta­ja­la, sva­ko­ga da­na, ali to je bi­la tek ne­ja­sna če­žnja za ne­čim ne­po­zna­tim, ko­ju je ne­mo­gu­će na­zva­ti pat­njom. Imala je oca ko­ga je vo­le­la, i ko­ji je ni­je tu­kao. Čak ju je i ma­će­ha ret­ko tu­kla, sa­mo on­da ka­da bi za­i­sta za­br­lja­la i ka­da otac ni­je bio tu.

Iz Senkinog ugla, ži­vot je bio da­le­ko od lo­šeg. Sa svo­jih dva­na­est go­di­na ima­la je u gru­di­ma lju­ba­vi za sve oko se­be. Osim oca, vo­le­la je i svo­ju se­stru. Polusestru za­pra­vo, ali Senka ni­ka­da o njoj ni­je raz­mi­šlja­la na taj na­čin, i ne bi ni zna­la šta zna­či „po­lu­se­stra“ da nje­na ma­će­ha ni­je ta­ko če­sto ko­ri­sti­la tu reč ka­da bi sop­stve­noj kće­ri go­vo­ri­la o Senki. To je bi­la je­di­na se­stra ko­ju je Senka ima­la, i vo­le­la ju je go­to­vo kao i oca. I ni­ka­da je ni­je bri­nu­lo to što su ve­ći­na kuć­nih po­slo­va i pre­ko­ra na­me­nje­ni sa­mo njoj, dok je za se­stru re­zer­vi­sa­na sva lju­bav ko­ju „po­lu­maj­ka“ mo­že da pru­ži (Senka se na­sme­ja­la pr­vi put ka­da je shva­ti­la da ma­će­hu u svo­jim mi­sli­ma na­zi­va slič­no kao i ova nju). Nije je bri­nuo ne­do­sta­tak lju­ba­vi ko­ji se ma­će­ha sva­kod­nev­no tru­di­la da po­ka­že – ni ona ni­je vo­le­la nju, ali je ni­je mr­ze­la. Razumela je da je ocu po­treb­na že­na, jer je sva­ko­me po­tre­ban ne­ko da ga gre­je u po­ste­lji; u ku­ći je bi­lo mno­go žen­skih po­slo­va ko­je je va­lja­lo oba­vlja­ti, a Senka je bi­la pre­mla­da za ve­ći­nu. Bila je sa­svim za­do­volj­na što je otac pre­ma njoj po­ka­zi­vao bla­gost i na­klo­nost ko­ja se mo­gla sma­tra­ti i lju­ba­vlju, i što je u nje­go­vom pri­su­stvu čak i ma­će­ha iz­be­ga­va­la da joj bi­lo šta za­me­ri. „Od oca do­bi­jam mo­žda čak i vi­še lju­ba­vi ne­go se­stra“, raz­mi­šlja­la je, „pa je sa­svim pra­ved­no da od po­lu­maj­ke do­bi­jam ma­nje. Na kra­ju, ko­li­ko je ona stro­ga pre­ma me­ni, is­to to­li­ko je otac strog pre­ma njoj! A mo­ja ma­ti bi me, da je ži­va, sva­ka­ko vo­le­la vi­še ne­go se­stru.“ Našavši u se­bi sva po­treb­na oprav­da­nja, Senka je uspe­va­la da ži­vi bez gorčine.

Senkina na­i­zgled bez­gra­nič­na lju­bav bi­la je re­zer­vi­sa­na za Vidru. Vidra je bio njen pas, ne­raz­dvoj­ni pra­ti­lac od da­na ka­da ga je kao šten­ca pro­na­šla u šu­mi, ugle­dav­ši ga ka­ko se mo­kar ko­be­lja iz po­to­ka. „Mala Vidro, pa šta tra­žiš tu?“, sme­ja­la se Senka, i po ma­ha­nju pse­tan­ce­to­vog re­pa zna­la da mu je na­de­nu­la pra­vo ime. Otac se sme­jao ka­da ga je čuo, po­tvr­div­ši joj da mo­že za­dr­ža­ti „ke­ra žen­ski­njeg ime­na“, ali sa­mo ako ni­ko ne do­đe da ga tra­ži, i to­ga da­na ni­je bi­lo sreć­ni­je de­voj­či­ce od nje. I eto, već pre­ko tri go­di­ne su ne­raz­dvoj­ni, ona i Vidra.

„Vidro!“, vik­nu­la je Senka, pre­nuv­ši se iz mi­sli. „Ma gde je taj pas?“, po­mi­sli­la je, „kad je ma­lo­čas bio tu?“ Obično se ni­je odva­jao od nje­nog de­snog bo­ka dok bi išli po vo­du. Ponekad bi se za­ba­vlja­la po­ku­ša­va­ju­ći da ga zbu­ni, ko­ra­ča­ju­ći čas br­že, čas spo­ri­je, dok bi se pri­bli­ža­va­li po­to­ku. Pas je sve to pra­tio na­i­zgled bez ika­kvog na­po­ra, sa­svim gra­ci­o­zno, uspe­va­ju­ći da ne za­o­sta­ne ni­ti is­pred­nja­či; Senki se čak či­ni­lo da uvek od­me­re­no ka­ska, u rav­no­mer­nom tem­pu – ni­ka­da joj ni­je bi­lo sa­svim ja­sno ka­ko to ra­di, i di­vi­la se svom lju­bim­cu zbog toga.

Sada se po­tok već vi­deo: Senka je upra­vo pro­šla iz­me­đu dva ve­li­ka sta­bla ko­ja su za nju ozna­ča­va­la kraj šum­skog pu­ta (ako se pu­tem mo­že na­zva­ti ono što su pro­hod­nim i do­ne­kle uta­ba­nim či­ni­li uglav­nom Vidra i ona) i is­ko­ra­či­la je na či­sti­nu ma­log šum­skog pro­plan­ka. Očekivala je da će Vidru za­te­ći, kao što se po­ne­kad de­ša­va­lo, ka­ko ve­se­lo buć­ka po po­to­ku ili ha­la­plji­vo pi­je vo­du. Ali, to se ni­je dogodilo.

Zastala je i osvr­nu­la se. Pas je za­i­sta sta­jao u bli­zi­ni, ali ni­je gle­dao ni u nju, ni u po­tok, već se po­peo na vrh pro­plan­ka, i kao da se us­pi­njao da vi­di ne­što u da­lji­ni. To ne­što se na­la­zi­lo u prav­cu iz ko­ga su do­šli, i Senka je od­mah pri­me­ti­la na­pe­tost svog lju­bim­ca; ni­je mu se to če­sto de­ša­va­lo, pa je ume­la da pre­po­zna taj na­i­zgled pot­pu­ni gu­bi­tak pa­žnje, na­ču­lje­nost uši­ju ko­je su u tim tre­nu­ci­ma de­lo­va­le ve­će ne­go što stvar­no je­su, za­ši­lje­ne uvis, kao i bla­gu na­ko­stre­še­nost nje­go­ve dla­ke. Na tre­nu­tak se osvr­nu­la, pa za­tim pri­tr­ča­la do Vidre, osta­vlja­ju­ći šu­mu iza se­be, i njen po­gled is­pra­ti ne­mi znak ko­ji pas kao da je da­vao svo­jim oči­ma. Daleko iza njih, mo­žda baš na onih po­la sa­ta ho­da, ko­li­ko im je obič­no tre­ba­lo do po­to­ka, nad šu­mom se uz­di­zao gu­sti dim.

Senka pred plamenom

Trk kroz šu­mu, ko­ji je usle­dio, ostao je za Senku kao sled br­zih sli­ka: ne­ko­li­ko ogre­bo­ti­na od tr­nja i gra­nja, mal­či­ce po­ce­pan ru­kav be­le ko­šu­lje, ma­ra­ma za­ka­če­na o ni­sku kro­šnju u ča­su dok spa­da s gla­ve i osta­je za­dr­ža­na čvo­rom da vi­si niz le­đa, ispod buj­ne ko­se uz­bu­đe­ne dva­na­e­sto­go­di­šnja­ki­nje; pas ko­ji tr­či baš uz njen bok, ne­pre­kid­no na­ču­lje­nih uši­ju i ne­pri­rod­no uz­dig­nu­te gla­ve, kao da će sva­kog tre­nut­ka na­le­te­ti na ne­što stra­šno; svest o de­snoj ru­ci ko­ja re­flek­sno na­vla­či ze­len­ka­stu ma­ra­mu na vrh gla­ve, le­va ru­ka ko­ja za tre­nu­tak po­ku­ša­va da pri­po­mog­ne, pa uti­sak da joj pra­zna me­ši­na za vo­du u ru­ci sme­ta vi­še ne­go ika­da. Trenutak ka­da se, za­di­ha­na, ali i pre­vi­še upla­še­na da bi pri­me­ti­la za­di­ha­nost, za­u­sta­vlja na iz­la­zu iz šu­me i pred so­bom vi­di po­ro­dič­no ima­nje, ma­lu nji­vu ko­ju je njen otac sva­kod­nev­no vred­no ob­ra­đi­vao, i put ko­ji kroz nji­vu vo­di do ni­ske ku­ći­ce sa­sta­vlje­ne od jed­ne ve­li­ke pro­sto­ri­je u ko­joj je pro­ve­la či­tav ži­vot, s po­dom od do­bro uta­ba­ne ze­mlje i og­nji­štem na sre­di­ni. Trenutak u ko­me joj pra­zna me­ši­na jed­no­stav­no is­pa­da iz ru­ke. Sledeći tre­nu­tak u ko­me po­no­vo tr­či, ovo­ga pu­ta pra­vo ka ogrom­noj buk­ti­nji ko­ju je do pre ma­nje od jed­no­ga sa­ta na­zi­va­la domom.

Vatra je već obu­hva­ti­la dr­ve­ni krov ispod ko­ga se na­la­zi­lo mno­go sla­me ka­ko bi se za­dr­ža­la to­plo­ta u hlad­nim no­ći­ma. Vatru ni­ko ni­je ga­sio, ni­ko­ga ni­je bi­lo is­pred. Neočekivano ra­zlo­žno, Senka se pri­se­ti­la tri ve­li­ke sla­ma­ri­ce: jed­ne na ko­joj su spa­va­li otac i ma­će­ha, dru­ge ko­ju su de­li­le ona i se­stra, i tre­će ko­ja je bi­la uglav­nom pra­zna, na­me­nje­na zva­nim i ne­zva­nim go­sti­ma ko­je su uvek, ka­ko i do­li­ku­je, do­če­ki­va­li go­sto­pri­mlji­vo. Drveni sto, dr­ve­ne sto­li­ce, dr­va za og­nji­šte, plat­ne­ni za­sto­ri u dr­ve­nim ra­mo­vi­ma ko­ji slu­že ume­sto pre­grad­nih zi­do­va… nji­ho­va ku­ća bi­la je ne­za­pa­lje­na ba­klja ko­ja je upra­vo pla­nu­la. Senki se či­ni­lo da, uz dr­ve­ne zi­do­ve, go­ri čak i ka­me­ni te­me­lj pre­ma kom je pra­ti­la svo­je od­ra­sta­nje (dan ka­da je shva­ti­la da joj vi­še ne do­se­že ni do po­ja­sa ostao joj je u le­poj us­po­me­ni); mo­žda tu go­ri sla­ma po­me­ša­na s bla­tom, ko­ja je na­gu­ra­na u pu­ko­ti­ne? A mo­žda je to sa­mo uti­sak ko­ji osta­vlja pla­men ko­ji na sve stra­ne li­že kroz pro­zor­ske otvo­re; otvo­re do­volj­no ma­le da ne iz­la­zi pre­vi­še to­plo­te ka­da se na­vu­ku dr­ve­ni kap­ci, a do­volj­no ve­li­ke da pro­pu­ste sve­tlost da­na u ku­ću. Kuću ko­je vi­še nema.

Senka je po­ku­ša­la da utr­či kroz vra­ta, ali za­u­sta­vi­li su je vre­li­na i pla­me­ni je­zi­ci. Unutrašnjost ku­će iz­gle­da­la je kao upra­vo na­lo­že­no og­nji­šte – od pla­me­na se vi­še ni­je mo­glo vi­de­ti ono či­me se pla­men hra­nio. Jarke bo­je na­te­ra­le su je da za­žmu­ri i od­stu­pi, no­zdr­ve su joj se na­pu­ni­le di­mom, oči tre­nut­no za­su­zi­le. Nesvesna svo­jih po­stu­pa­ka, tr­ča­la je oko ku­će, po­ku­ša­va­ju­ći da kroz pro­zor­ska ok­na vi­di ne­što dru­ga­či­je od ono­ga što je vi­de­la kroz vra­ta. Plamen je bio svu­da, i ni­šta vi­še osim pla­me­na. Senka je u jed­nom tre­nut­ku shva­ti­la da pla­če, ali ni­je zna­la da li je to po­sle­di­ca va­tre i di­ma, ili ne­če­ga dru­gog. U se­bi ni­je ose­ća­la ni­šta osim uža­sa: ka­da je kre­nu­la po vo­du, u ku­ći su osta­li i otac, i ma­će­ha i se­stra. U sve­sti ih je ja­sno vi­de­la, kao da su i da­lje unu­tra, ne­ka­ko vol­šeb­no za­mr­znu­ti u pla­me­noj sti­hi­ji: otac ko­ji se­di za sto­lom, na ve­li­koj klu­pi ko­ja se po­ma­lo klac­ka, i na­kon na­por­nog ju­tra pro­ve­de­nog na nji­vi pi­je iz ma­le dr­ve­ne ku­pe ko­ju pu­ni iz slič­nog vr­ča s ogre­bo­ti­na­ma od broj­nih pa­do­va; ma­će­ha ko­ja spre­ma hra­nu u ma­lom lon­cu nad og­nji­štem, či­ja je far­ba na do­njoj stra­ni sa­svim iz­gre­ba­na; i nje­na se­stra… Njena se­stra! Panika je u tom tre­nut­ku obu­hva­ti­la Senku svo­jim hlad­nim ru­ka­ma. Jeza joj je pro­šla kroz te­lo upr­kos vre­li­ni ko­ja se ši­ri­la oko ku­će za­hva­će­ne plamenom.

Kroz ne­sve­sne zvu­ke i kri­ke ko­je je is­pu­šta­la, bes­po­moć­no tr­če­ći oko ku­će u ne­pra­vil­nim kru­go­vi­ma, od­jed­nom joj se uči­ni­lo da ču­je: „Upomoć!“, iz­re­če­no ne­ja­snim gla­som i pri­gu­še­no šu­mo­vi­ma i puc­ke­ta­njem dr­ve­ta za­hva­će­nog pla­me­nom. Pritrčala je po­no­vo što je bli­že mo­gla otvo­re­nim vra­ti­ma. I ona su go­re­la, ia­ko i da­lje čvr­sto i sa­da sa­svim be­smi­sle­no pri­čvr­šće­na za šar­ke, po­me­ra­ju­ći se pod uda­ri­ma di­ma i vre­li­ne na­pred i na­zad. Iza vra­ta, Senka je pr­vi put za­pa­zi­la da se pla­men ni­je baš svu­da ra­ši­rio: ne­po­sred­no uz kuć­ni prag, či­je dr­vo je ta­ko­đe go­re­lo, u ku­ći se na­la­zio ma­li ko­mad ze­mlje ne­za­hva­će­ne va­trom. Na tom ostr­vu u mo­ru pla­me­na na­la­zi­la se zmija.

„Čuvarkuća!“, po­mi­sli­la je Senka. Znala je, na­rav­no, pri­ču o zmi­ji ko­ja ču­va ku­ću i bri­ne o do­bru nje­nih uku­ća­na; zna­la je da ži­vi ispod kuć­nog pra­ga, i da joj ni­ka­da ne tre­ba na­u­di­ti. Sve je to zna­la, ali ni­je raz­mi­šlja­la o to­me: tu zmi­ju ni­ka­da ra­ni­je ni­je vi­de­la, ni­ti ju je vi­deo njen otac ko­ji joj je pri­čao o njoj, tvr­de­ći da je to što je ni­su vi­de­li za­pra­vo sa­svim do­bra stvar, jer je nje­no po­ja­vlji­va­nje loš pred­znak. Nije mo­gao ni da joj je opi­še: da li je ve­li­ka ili ma­la, da li je ša­re­na ili jed­no­boj­na, da li je opa­sna ili ne, ko ju je tu do­neo, či­me se hra­ni… Na sve­tu pre­pu­nom vi­dlji­vih ču­de­sa, Senka ni­je gu­bi­la vre­me u raz­mi­šlja­nju o ne­vi­dlji­vim. Međutim, zna­ju­ći tu pri­ču, sa­da je tač­no zna­la šta je pred njom.

Ne okle­va­ju­ći, okre­nu­la se i po­tr­ča­la ka obo­du nji­ve, gde je otac uz ma­li stog se­na obič­no pri­sla­njao gra­bu­lju du­gač­ke dr­ške ko­jom ga je pri­ku­pljao. Zgrabivši alat­ku, tr­če­ći se vra­ti­la i spu­sti­la dr­ve­ne šilj­ke na ze­mlju is­pred ma­le zmi­je, gur­nuv­ši gra­bu­lju kroz pla­men i po­di­gav­ši ru­ke što je vi­še mo­gla ka­ko bi dr­ška osta­la iz­van va­tre­nog do­me­ta. Kao po ko­man­di, zmi­ja se ob­mo­ta­la oko dr­ške i ne­ve­ro­vat­no ve­što se us­pu­za­la uz nju. Senka je po­di­gla alat­ku i iz­vu­kla je iz­van po­ža­ra, ustuk­nuv­ši ne­ko­li­ko ko­ra­ka pred no­vim na­le­tom va­tre, da bi od­mah po­tom s uža­som shva­ti­la da se zmi­ja već uspe­la sa­svim do vr­ha dr­ške. Sada je pre­la­zi­la na nje­nu ru­ku! Brzo je od­ba­ci­la gra­bu­lju od se­be, ali pre­ka­sno – zmi­ja je osta­la na nje­noj ru­ci! Za tren je ugle­da­la ro­žna­ti rep ka­ko pli­va kroz va­zduh pre ne­go što se i taj kraj čvr­sto oba­vio oko nje­nog zglo­ba, na­sta­viv­ši da se us­pi­nje s ostat­kom zmij­skog te­la, i sle­de­ćeg ča­sa Senka je ose­ti­la hlad­nu ko­žu na svom gr­lu. Snažno je trg­nu­la gla­vom, po­no­vo uza­lud­no, jer zmi­ja je bi­la već oba­vi­je­na oko nje­nog vra­ta. Osetila je čak i zmij­ski rep ka­ko joj pre­la­zi pre­ko očiju!

„Spasila sam te, a ta­ko mi vra­ćaš“, pro­mu­ca­la je Senka plač­nim gla­som. U ča­su je­zi­ve iz­ve­sno­sti, bi­la je si­gur­na da će je zmi­ja uda­vi­ti. Podigla je ru­ke ka­ko bi je ne­ka­ko str­gla s vra­ta, ali je pod pr­sti­ma, ume­sto hlad­ne i hra­pa­ve zmij­ske ko­že, ose­ti­la još hlad­ni­ji me­tal, gla­dak po­put svi­le ko­ju je čud­nim sple­tom okol­no­sti ima­la pri­li­ku če­sto da do­di­ru­je upr­kos ne­o­spor­nom si­ro­ma­štvu nje­ne po­ro­di­ce. Tada joj se uči­ni­lo da ču­je ne­ka­kav sik­ta­vi ša­pat, ko­ji kao da joj go­vo­ri di­rekt­no u uho: „Da do­bi­ješ, mo­raš da iz­gu­biš. Bežži. Ssvi su mr­tvi. Bežži. Ako ni­su ču­li, os­se­ti­li su te. Bežži.“ Potom se uči­ni­lo da pla­men ble­di i je­nja­va, a za­tim se oko Senke spu­sti­la tama.

Senka u tami

Ako su pret­hod­ni do­ga­đa­ji osta­li za Senku sa­mo niz ne­po­ve­za­nih sli­ka, od tog tre­nut­ka pa na­da­lje ostao je sa­mo eho ne­ja­snih zvu­ko­va čvr­sto uto­plje­nih u pot­pu­ni i sa­svim ne­i­zre­ci­vi užas. Kako dru­ga­či­je pred­sta­vi­ti ono što se de­ša­va­lo u du­ši dva­na­e­sto­go­di­šnje de­voj­či­ce, ko­ja je iz­ne­na­da osta­la bez po­ro­di­ce, bez do­ma, i bez vi­da? Jer, Senka je bi­la slepa!

Nije to od­mah shva­ti­la. Za tre­nu­tak je po­mi­sli­la da joj se slo­ši­lo i da se one­sve­sti­la, kao što joj se po­ne­kad do­ga­đa­lo; pa on­da da je ne­ka­ko ne­o­če­ki­va­no i sa­svim br­zo pao mrak; za­tim za­klju­či da je sve to bi­la sa­mo noć­na mo­ra, i da je ona be­zbed­na u mra­ku svo­ga do­ma, ušu­ška­na u to­pli­nu sla­ma­ri­ce, dok se­stra spa­va de­sno od nje, gre­ju­ći je svo­jim te­lom. Mrak? Plamen u og­nji­štu mo­ra da se uga­sio. Onda se se­ti­la ku­će u pla­me­nu, ogrom­ne va­tre ko­ju je i da­lje ču­la, ali je vi­še ni­je vi­de­la. Spustila je ru­ke u očaj­nič­koj na­di da će na­pi­pa­ti svoj le­žaj, ali ru­ke su glat­ko pro­šle kroz va­zduh i de­voj­či­ca shva­ti da sto­ji. Nozdrve joj se po­no­vo is­pu­ni­še po­ti­snu­tim mi­ri­som pa­lje­vi­ne, za­ka­šlja­la se od di­ma. Poželela je da kre­ne, ali je no­ge bez upo­zo­re­nja iz­da­do­še. Srušila se na kle­ca­va ko­le­na, oslo­niv­ši se ru­ka­ma o hlad­nu ze­mlju, sve­žu upr­kos sun­cu ko­je je do­ne­dav­no mo­gla vi­de­ti. Bilo je ne­če­ga ta­ko ute­šnog u ze­mlji ko­ju je ose­ća­la pod pr­sti­ma; sit­na tra­va bi­la je pri­jat­na na do­dir, i Senka je, pr­vi put u ži­vo­tu, jed­no­stav­no po­že­le­la da ne postoji.

Nije zna­la ko­li­ko du­go je osta­la da kle­či, ne raz­mi­šlja­ju­ći ni o če­mu, ka­da je od­jed­nom uz svoj obraz ose­ti­la ne­što me­ko i vla­žno. Vidra! Pas je svo­ju nju­šku pri­slo­nio uz njen obraz, ovlaš ga li­znuv­ši, kao da že­li da ka­že da je tu, i da mu je žao zbog sve­ga. Njen pas. Jedino što joj je osta­lo na ovo­me sve­tu… Senka ta­da is­pu­sti gla­san je­caj i za­pla­ka, do­zvo­liv­ši uža­su da po­ku­lja na­po­lje kroz de­vo­jač­ke su­ze. Plakala je du­go i ne­iscrp­no, ti­ho i očaj­no, ma­ze­ći gla­vu svo­ga psa, pre­la­ze­ći ru­ka­ma duž nje­go­vog vra­ta i obli­ne nje­go­vih le­đa, pri­se­ća­ju­ći se ka­ko ta le­đa i vrat iz­gle­da­ju jer ih vi­še ni­je vi­de­la, gr­le­ći Vidru i ose­ća­ju­ći pod pr­sti­ma nje­go­vu me­ku dlaku.

Nije se ona po­kre­nu­la, već pas. Senka je iz­ne­na­da pod pr­sti­ma ose­ti­la ko­stre­še­nje dla­ka, i ne­po­mič­no te­lo, ko­je je ne­zna­no ko­li­ko du­go gr­li­la, po­kre­nu­lo se. Osetila je pri­ti­sak nju­ške na svo­joj mi­ši­ci, i ra­zu­me­la ga: po­kret. Bez re­či, go­to­vo ne­čuj­no, Senka se pri­di­gla pri­dr­ža­va­ju­ći se za le­đa svo­ga lju­bim­ca. Suze su joj i da­lje te­kle, ali užas se vra­ćao. Strah, po­ti­snut pred oča­jem, po­no­vo je bio tu. Uspravila se, dr­že­ći ru­ku na Vidrinim le­đi­ma kao što je i ra­ni­je če­sto či­ni­la. Sada, pr­vi put, ta le­đa su bi­la njen oslo­nac, nje­na sna­ga i njen vid. Pas se po­kre­nuo, i Senka je kre­nu­la za njim; ne­si­gur­no i la­ga­no, kao da tek uči da ho­da. I za­i­sta je uči­la, obo­je su uči­li – pas je kre­nuo br­že ne­go što je mo­gla da ga is­pra­ti, a za­tim je uspo­rio ka­da ona uma­lo ni­je pa­la, pri­la­go­đa­va­ju­ći joj se. Često su to ra­di­li i ra­ni­je, ali ta­da je to bi­la sa­mo igra. Ovo je bi­la bor­ba za pre­ži­vlja­va­nje, ia­ko Senka be­še sa­mo ma­glo­vi­to sve­sna toga.

Jedan ko­rak, pa dru­gi. Prvo sa­svim po­la­ko i opre­zno, a on­da ne­što br­že. Senka je ve­ro­va­la Vidri, a nje­na mla­dost omo­gu­ća­va­la je br­zo pri­la­go­đa­va­nje. Pas je ose­ćao opa­snost, zna­la je to. Prepustila se, jer joj ni­šta dru­go ni­je ni osta­lo, do­zvo­lja­va­ju­ći da je ži­vo­tinj­ski in­stinkt nje­nog sa­put­ni­ka od­ve­de na si­gur­no. Korak po ko­rak. Nije zna­la da pro­ce­ni ni vre­me ni ra­sto­ja­nje, jer je sva nje­na pa­žnja bi­la usme­re­na na sle­de­ći ko­rak. Nije vi­de­la mrak ka­ko joj se pri­bli­ža­va jer je u njoj već bio mrak. Ipak, sa znat­nim za­ka­šnje­njem ose­ti­la je is­to što i pas – je­zu od hlad­no­će ko­ja je iz­ne­na­da sti­gla do nje. Hladnoća ka­kvu ni­ka­da pre ni­je ose­ti­la – ne zim­ska, sve­ža hlad­no­ća da­na dok je tr­ča­la s Vidrom po sne­gu; ne, ova hlad­no­ća bi­la je stra­šna, mr­tvač­ka, ne­o­pi­si­va. Najbliži ovo­me bio je ose­ćaj ka­da je, kao de­te, do­dir­nu­la obraz svo­je umr­le ba­bi­ce, že­ne ko­ja ju je pri­hva­ti­la pri ro­đe­nju, i že­ne ko­ja joj je mno­go če­šće od oca pri­ča­la o maj­ci; otac se ta­da brec­nuo na nju i uda­rio ju je po ru­ci, na­o­či­gled svih pri­sut­nih. Bila je to jed­na od ret­kih pri­li­ka u ko­ji­ma je do­bi­la uda­rac od nje­ga, i Senka je shva­ti­la i za­pam­ti­la da je to što je ura­di­la ta­bu, za­bra­nje­na i dru­štve­no ne­pri­hva­tlji­va stvar. Ovoga pu­ta, ni­je ona do­dir­nu­la hlad­no­ću, već je hlad­no­ća oba­vi­la nju. Zapanjena, Senka se po­no­vo sru­ši­la. Nije zna­la da su ona i pas već sti­gli do po­čet­ka šu­me, ni­je bi­la sve­sna da su sen­ke dr­ve­ća nje­na je­di­na za­šti­ta od kob­ne sud­bi­ne. Strah ju je pri­mo­rao da bu­de ti­ha, da se sag­ne sa­svim do ze­mlje, da se sma­nji u pa­nič­noj že­lji da ne­sta­ne pred ne­vi­dlji­vom opa­sno­šću. A opa­snost je bi­la mno­go stvar­ni­ja ne­go što je ona mo­gla i da pretpostavi.

Čudni zvu­ci po­če­li su da do­pi­ru do Senke. Nešto po­put nju­še­nja po­me­ša­nog s kri­ča­njem, stra­šni zvu­ci ko­ji su se iz­dva­ja­li iz mo­ra šu­mo­va, kao da ne­ki ve­li­ki le­de­ni ta­las ide ka njoj. Ovi čud­ni šu­mo­vi nad­ja­ča­li su zvu­ke po­ža­ra, nad­ja­ča­li su pe­va­nje pti­ca u da­lji­ni, cvrč­ke, mu­ve, ve­tar i sve osta­le po­zna­te šum­ske zvu­ko­ve. Senka je od­jed­nom bi­la sa­ma u pot­pu­noj ti­ši­ni, okru­že­na ta­mom pred hlad­no­ćom ko­ja se pri­bli­ža­va. Možda je na tre­nu­tak iz­gu­bi­la svest, a mo­žda i ni­je; te­ško je bi­lo pro­ce­ni­ti u ne­pre­kid­nom bru­je­ćem mra­ku. Osetila je pod de­snom ru­kom Vidrine na­je­že­ne dla­ke, po­stav­ši sve­sna da je i pas le­gao uz nju, sa­svim se pri­biv­ši uz ze­mlju baš kao i ona. Poput dva da­vlje­ni­ka, ti­ska­li su se jed­no uz dru­go, kao da je to par­če ze­mlje na ko­me su le­ža­li je­di­no ostrv­ce u bes­kraj­nom mo­ru ta­me, je­di­no uto­či­šte ži­vo­ta ši­ba­no hlad­nim ta­la­si­ma smrti.

Zvuci su se pri­bli­ža­va­li. Zatim je de­lo­va­lo kao da su po­su­sta­li. Senka je za­dr­ža­va­la dah što je du­že mo­gla, tru­de­ći se da ne ču­je ni sa­mu se­be ka­ko di­še, ne zna­ju­ći da li je ono što ču­je bli­zu ili ne. Zatim su zvu­ci po­če­li da se uda­lja­va­ju. Ona i Vidra osta­li su još du­go ne­po­mič­ni, sve dok ni­je ose­ti­la ka­ko se dla­ke na le­đi­ma psa po­la­ko opu­šta­ju. Štagod da je ono bi­lo, opa­snost je prošla.

Posle ne­što vi­še od po­la sa­ta, Senka se na­po­kon po­no­vo pri­di­gla. Nije zna­la ni ku­da da kre­ne, ni šta da ra­di; ni­je mo­gla ja­sno ni da raz­mi­šlja o to­me, ni­ti o bi­lo če­mu dru­gom, pa je ura­di­la is­tu stvar ko­ja joj je već spa­si­la ži­vot, ia­ko to­ga ne be­še sve­sna: pri­dr­ža­va­ju­ći se jed­nom ru­kom za pse­ća le­đa, a dru­gom pi­pa­ju­ći oko se­be, pu­sti­la je Vidru da je vodi.

Čitajte i slu­šaj­te no­ve epi­zo­de se­ri­ja­la „Bajka nad baj­ka­ma”, od 4. mar­ta 2022. go­di­ne, jed­nom ne­delj­no, sa­mo na ser­vi­su Bookmate.

(Izvor: Bookmate Žurnal)