Najbolji utisak u mesecu maju

Za ovaj pri­kaz tri­lo­gi­je „Bajka nad baj­ka­ma”, Snežana Andonov do­bi­la je na­gra­du Lagune za naj­bo­lje ko­men­ta­re me­se­ca ma­ja, a i pi­sac ga je za­tim pre­neo u ce­li­ni na­zvav­ši ga jed­nim od naj­lep­ših utisaka.

„Kupila sam si­nu na po­klon, ali sam se lič­no naj­vi­še ob­ra­do­va­la. Obožavam baj­ke i ep­sku fan­ta­sti­ku. Plakala sam od tri su­đa­je na po­čet­ku, pre­ko ne­mu­štog je­zi­ka, baj­ke ko­ju mi je po­koj­ni de­da pri­čao u ra­nom de­tinj­stvu, kao i na fe­no­me­nal­nom kra­ju… Bajka nad baj­ka­ma vra­ća se­ća­nja na de­tinj­stvo, na ep­ske pe­sme, na pra­vo pri­ja­telj­stvo, lju­bav, iskre­nost i pot­pu­nu požr­tvo­va­nost i po­ve­re­nje, ko­jih na ža­lost vi­še ne­ma. Na da­tu reč i in­tu­i­ci­ju, du­šu i sud­bi­nu sve­ta u du­ši i sud­bi­ni po­je­din­ca… Čitala sam je kao svo­je­vr­snu te­ra­pi­ju i bes­kraj­no uži­va­la. Toplo se za­hva­lju­jem au­to­ru i ap­so­lut­no preporučujem.”

(Citiran je deo ob­ja­ve na Fejsbuk na­lo­gu pi­sca, pogledaj izvor)