Dva cara kao Audio-​knjiga i e‑epizode na Bookmate servisu

„Dva ca­ra” – dru­ga knji­ga tri­lo­gi­je „Bajka nad baj­ka­ma” sa­da i kao se­ri­jal e‑epizoda ko­je sva­kog pet­ka od 1. ju­la mo­že­te či­ta­ti na Bookmate saj­tu i apli­ka­ci­ji. Takođe i kao Bookmate Originals audio-​knjiga, ko­ja je od­mah do­stup­na u ce­li­ni. Nastavite gde ste sta­li ili kre­ni­te sa či­ta­njem i slu­ša­njem is­po­čet­ka. Prve epi­zo­de i ce­la zvuč­na knji­ga već su online!

Pristup audio-​knjizi i elek­tron­skim epi­zo­da­ma do­bi­ja se pret­pla­tom na Bookmate, di­rekt­no pu­tem saj­ta ili apli­ka­ci­je (pr­vih 7 da­na je bes­plat­no), a za Telenor/​Yettel ko­ri­sni­ke pu­tem pa­ke­ta gde se Bookmate na te­le­fo­nu mo­že oda­bra­ti kao že­lje­na bes­plat­na apli­ka­ci­ja. Čitajte no­ve epi­zo­de se­ri­ja­la “Bajka nad baj­ka­ma – Dva ca­ra” jed­nom ne­delj­no, sva­kog pet­ka, sa­mo na ser­vi­su Bookmate ili pre­slu­šaj­te či­ta­vu audio-​knjigu u jed­nom dahu!

(Citiran je deo ob­ja­ve na Fejsbuk na­lo­gu pi­sca, pogledaj izvor)