Topao doček na jugu Srbije

Na po­ziv Narodne bi­bli­o­te­ke „Radoje Domanović”, Nenad Gajić je go­sto­vao u Leskovcu i u okvi­ru „Književnih su­sre­ta” pr­vi put pred­sta­vio svo­je knji­ge u gra­du na jugu.

Književni su­sret po­čeo je u če­tvr­tak 14. apri­la u 18h, a zbog pi­ta­nje pu­bli­ke, pot­pi­si­va­nja i fo­to­gra­fi­sa­nja po­tra­jao znat­no pre­ko vre­me­na pred­vi­đe­nog za do­ga­đaj. Evo ka­ko se knji­žev­nik iz­ja­snio po­vo­dom ovog su­sre­ta (izvor): „Izuzetno je bi­lo u Leskovcu. Domaćinski do­ček, ve­o­ma or­ga­ni­zo­va­na bi­bli­o­te­ka, spo­sob­na di­rek­to­ri­ca, pri­ja­tan ko­lek­tiv, oba­ve­šte­na vo­di­telj­ka pro­gra­ma i, ne naj­ma­nje va­žno, broj­na i ozbilj­na pu­bli­ka ko­ja je pa­žlji­vo pra­ti­la raz­go­vor, ima­la broj­na pot­pi­ta­nja, tra­ži­la knji­ge na kra­ju. Plus je i me­dij­ska po­kri­ve­nost bi­la baš ši­ro­ka. Nemam zamerki.”

Književni su­sret je pre­no­šen uži­vo, a video-​snimak mo­že­te po­gle­da­ti ov­de. Izveštaj sa do­ga­đa­ja pre­ne­li su i broj­ni me­di­ji (ov­de, ov­de, ov­de i naj­op­šir­ni­je ov­de), uz tro­mi­nut­ni iz­ve­štaj u ve­sti­ma na TV K1 (po­gle­da­ti ov­de).

Nakon sr­dač­nog pri­je­ma kod di­rek­to­ri­ce Vesne Ilić, raz­go­vor je u ime bi­bli­o­te­ke vo­di­la Nadica Stojanović. Ispod je ga­le­ri­ja sli­ka sa ovog do­ga­đa­ja, kliknite/​kucnite na sli­ku da je po­gle­da­te u pu­noj veličini.

(Dodatni izvo­ri:  na­ja­va au­to­ra, iz­ve­štaj Biblioteke, iz­ve­štaj au­to­ra)