Treća noć: Audio-​knjiga i e‑epizode na Bookmate servisu

Prvi put u di­gi­tal­nom obli­ku! „Treća noć” – za­vr­šna knji­ga ep­ske tri­lo­gi­je „Bajka nad baj­ka­ma” pre­ma mo­ti­vi­ma baj­ki i pe­sa­ma na ko­ji­ma su od­ra­sta­le ge­ne­ra­ci­je sa­da i kao se­ri­jal e‑epizoda ko­je sva­kog pet­ka od 23. de­cem­bra mo­že­te či­ta­ti na Bookmate saj­tu i apli­ka­ci­ji. Takođe i kao Bookmate Originals audio-​knjiga, od­mah do­stup­na u ce­li­ni. Nastavite gde ste sta­li ili kre­ni­te sa či­ta­njem i slu­ša­njem is­po­čet­ka. (Uz pra­znič­ne po­pu­ste do 40% na go­di­šnju Bookmate pret­pla­tu ili bes­plat­no uz Yettel pa­ket)


Pristup audio-​knjizi i elek­tron­skim epi­zo­da­ma do­bi­ja se pret­pla­tom na Bookmate, di­rekt­no pu­tem saj­ta ili apli­ka­ci­je (pr­vih 7 da­na je bes­plat­no), a za Telenor/​Yettel ko­ri­sni­ke pu­tem pa­ke­ta gde se Bookmate na te­le­fo­nu mo­že oda­bra­ti kao že­lje­na bes­plat­na apli­ka­ci­ja. Čitajte se­ri­jal “Bajka nad baj­ka­ma” od pr­ve epi­zo­de sa­mo na ser­vi­su Bookmate ili pre­slu­šaj­te od pr­ve audio-​knjige u jed­nom dahu!