„Bajka nad bajkama” – kompletna – drugo izdanje

Kompletno iz­da­nje „Bajke nad baj­ka­ma” kom­plet­no je ras­pro­da­to ove go­di­ne, ali je no­vo u štam­pi. To zna­či da se ovo ob­je­di­nje­no iz­da­nje ći­ri­li­com, sa ma­pom u bo­ji i bli­zu 800 tvr­do uko­ri­če­nih stra­na, već sa­da po­no­vo mo­že na­ru­či­ti na Laguna i Delfi saj­to­vi­ma i na­ći u knjižarama. 

 

Novi ci­tat na po­čet­ku opi­su­je šta vas če­ka na pro­stran­stvu iz­me­đu korica:

„Nijedno dr­vo, ka­žu, ne mo­že ra­sti do ne­ba, ako mu ko­re­ni ne do­seg­nu naj­mrač­ni­je du­bi­ne.” – K. G. Jung (Aion)

U na­stav­ku sle­de video-​najave po­je­di­nač­nih knji­ga se­ri­ja­la i lin­ko­vi na sve: