Vest sa sajta izdavačke kuće „Laguna“

Promocija „Slovenske mitologije“ Nenada Gajića u Kragujevcu

LAGUNA – U uto­rak, 2. av­gu­sta, u knji­ža­ri Delfi u Kragujevcu u ve­čer­njim ča­so­vi­ma vr­ve­lo je od lju­di i ka­me­ra. Povod za to bi­la je pr­va pro­mo­ci­ja knji­ge „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“. Predstavljanju knji­ge su, uz au­to­ra Nenada Gajića, pri­su­stvo­va­li i svi kra­gu­je­vač­ki umet­ni­ci ko­ji su či­ni­li deo ti­ma od 25 ilu­stra­to­ra knji­ge (Nemanja Mališ, Uroš Obradović, Nemanja Krstić), uz Dušana Markovića iz Lazarevca.

Nakod uvod­nog go­vo­ra vo­di­te­lji­ce pro­gra­ma, uz za­ni­mlji­vi slajd-​šou sa ilu­stra­ci­ja­ma iz knji­ge, au­tor je go­vo­rio o du­gom pro­ce­su na­sta­ja­nja knji­ge za­po­če­te pre se­dam go­di­na, osvr­nuv­ši se i na po­ve­za­nost sta­ro­slo­ven­skih mi­to­va sa da­nom Svetog Ilije ka­da je pro­mo­ci­ja odr­ža­na, uz ne­ke za­ni­mlji­vo­sti o op­šte­slo­ven­skoj sim­bo­li­ci po­je­di­nih kra­gu­je­vač­kih spo­me­ni­ka. Umetnici su, na­kon to­plog apla­u­za ko­jim ih je pu­bli­ka po­zdra­vi­la, go­vo­ri­li o in­spi­ra­ci­ji za ilu­stro­va­nje ova­kve knji­ge, za­do­volj­stvu ko­je im je pred­sta­vljao rad na te­ma­ma iz slo­ven­ske mi­to­lo­gi­je, kao i o to­me ka­ko su im za­da­te smer­ni­ce ras­pi­ri­va­le kreativnost.

Nakon zva­nič­nog de­la ko­ji je tra­jao ne­pu­nih sat vre­me­na, au­tor je to­kom sle­de­ćeg sa­ta pot­pi­si­vao knji­ge broj­nim či­ta­o­ci­ma, ko­ji su is­ko­ri­sti­li pri­li­ku da do­bi­ju i pot­pi­se ilu­stra­to­ra na nji­ho­vim omi­lje­nim ra­do­vi­ma u knjizi.

(Vest sa saj­ta iz­da­vač­ke ku­će „Laguna“, pogledaj izvor sa vi­še sli­ka)

 


 


LAGUNA (na­ja­va) – Promocija knji­ge „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“ bi­će odr­ža­na u uto­rak, 2. av­gu­sta, od 18:30 sa­ti u Kragujevcu, u knji­ža­ri „Delfi“ u pe­šač­koj zo­ni kod Krsta, kra­lja Petra I 46.

Na pro­mo­ci­ji će bi­ti i ne­ki od 25 au­to­ra ilu­stra­ci­ja za knji­gu „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“ (Uroš Obradović, Dušan Marković, Nemanja Mališ, Nenad Krstić), ko­ji će pot­pi­si­va­ti knji­ge za­jed­no sa au­to­rom Nenadom Gajićem. Za slo­ven­sku mi­to­lo­gi­ju au­tor se za­in­te­re­so­vao pre vi­še go­di­na i du­go is­tra­ži­vao nje­ne taj­ne i nedorečenosti.

„Slovenska mi­to­lo­gi­ja“ je ide­a­lan spoj mo­der­nog pri­stu­pa mi­to­lo­škoj te­mi i na­uč­ne stu­di­je, ko­ja kao je­di­ni im­pe­ra­tiv se­bi po­sta­vlja či­nje­nič­nu za­sno­va­nost, bo­gat­stvo po­da­ta­ka i sve­o­bu­hvat­nost i od­go­vor­nost na­uč­ne istine.

Ova ve­o­ma za­ni­mlji­va knji­ga je po­sve­će­na te­mi obi­ča­ja, ve­ro­va­nja i mi­to­va sta­rih Slovena, osla­nja­ju­ći se na naj­po­zna­ti­je na­uč­ne au­to­ri­te­te ko­ji su pi­sa­li o slo­ven­skoj mi­to­lo­gi­ji. U knji­zi su sa­že­ti po­da­ci o svim po­zna­tim slo­ven­skim bo­go­vi­ma, mi­to­lo­škim bi­ći­ma i mit­skim me­sti­ma, obi­ča­ji­ma, ma­gi­ji i ritualima.

(Vest sa saj­ta iz­da­vač­ke ku­će „Laguna“, pogledaj izvor)