(Najnovije najave su na vrhu liste; tačnost i potpunost liste nije garantovana)

Najave gostovanja i promocija


KRAGUJEVAC – Na mini-​sajmu knji­ga u tr­žnom cen­tru Plaza, au­to­ri Lagune će u pe­tak 16. no­vem­bra od 18 ča­so­va pot­pi­si­va­ti svo­ja de­la. Uz Nenada Gajića, knji­ge će pot­pi­si­va­ti i Vanja Bulić, Dejan Stojiljković i Aleksandar Ignjatović, a to­kom tra­ja­nja saj­ma ce­ne svih Laguninih iz­da­nja bi­će sni­že­ne za 10%.

(Najava sa saj­ta iz­da­vač­ke ku­će „Mladinska knji­ga“, pogledaj izvor)


KUČEVO – Smotra izvor­nog na­rod­nog stva­ra­la­štva „Homoljski mo­ti­vi“ bi­će odr­ža­na u Kučevu od 27. av­gu­sta do 2. sep­tem­bra, a or­ga­ni­za­to­ri oče­ku­ju vi­še de­se­ti­na hi­lja­da po­se­ti­la­ca. Prvi dan je re­zer­vi­san za pro­mo­ci­ju knji­ge „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“, ka­da od 19:30 ča­so­va u ho­lu Centra za kul­tu­ru Kučevo go­stu­je Nenad Gajić.

(Program ma­ni­fe­sta­ci­je na­la­zi se na saj­tu op­šti­ne Kučevo)


KRAGUJEVAC – Pod slo­ga­nom „Budni uz knji­gu“ iz­da­vač­ka ku­ća Laguna i knji­žar­ski la­nac Delfi u pe­tak, 15. ju­na 2012. go­di­ne, od 18 do 24 sa­ta, or­ga­ni­zu­ju Noć knji­ge ko­ju u Kragujevcu, u knji­ža­ri Delfi, Kralja Petra I 12, svo­jim go­sto­va­njem otva­ra Nenad Gajić.

(Najava sa saj­ta Delfi knji­ža­ra, pogledaj izvor)


BEOGRAD – U knji­ža­ri Delfi SKC, 2. apri­la 2012. go­di­ne, Nenad Gajić uče­stvu­je u raz­go­vo­ru pi­sa­ca i pu­bli­ke u or­ga­ni­za­ci­ji Lagune i Unicefa.


LAZAREVAC – Promocija knji­ge „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“ odr­ža­će se u če­tvr­tak 23. fe­bru­a­ra 2012. go­di­ne od 19:00 ča­so­va u Centru za kul­tu­ru Lazarevac. Galerija „Savremenici“ će uz au­to­ra knji­ge Nenada Gajića ugo­sti­ti i Dušana Markovića, ilu­stra­to­ra, či­ja će izlo­žba ra­do­va bi­ti otvo­re­na do 26. februara.

(Najava sa saj­ta iz­da­vač­ke ku­će „Laguna“, pogledaj izvor)


KRALJEVO – Promocija knji­ge „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“ odr­ža­će se u če­tvr­tak 20. ok­to­bra 2011. go­di­ne od 18:30 u Kulturnom cen­tru Ribnica u Kraljevu.


BIJELJINA – Narodna bi­bli­o­te­ka Filip Višnjić u če­tvr­tak 15. sep­tem­bra u 19h or­ga­ni­zu­je pred­sta­vlja­nje knji­ge Slovenska mi­to­lo­gi­ja, au­to­ra Nenada Gajića. Knjiga Slovenska mi­to­lo­gi­ja ot­kri­va svi­jet vi­la i ažda­ja, mno­go­bo­žač­ke re­li­gi­je i ma­gi­je ko­ja je i po­red hri­šćan­stva osta­la u ži­vo­tu Slovena, na­ro­či­to Srba.

(Najava sa saj­ta Bijeljina da­nas, pogledaj izvor)

 


TV AVALA – Sreda, 14. sep­tem­bar, u ra­nim po­pod­nev­nim ča­so­vi­ma bi­će emi­to­van pri­log sa beo­grad­ske pro­mo­ci­je knji­ge „Slovenska mitologija“.


RTS 2 – Utorak, 13. sep­tem­bar, 20:30, u emi­si­ji „Hit li­bris“ na dru­gom pro­gra­mu RTS‑a bi­će emi­to­van pri­log sa beo­grad­ske pro­mo­ci­je knji­ge „Slovenska mitologija“.


TV PINK – Petak, 9. sep­tem­bar, oko 8:45, u emi­si­ji „Dobro Jutro!“ bi­će emi­to­van pri­log sa beo­grad­ske pro­mo­ci­je knji­ge „Slovenska mitologija“.


BEOGRAD – U če­tvr­tak, 8. sep­tem­bra, u 19 sa­ti u Delfi Caféu u SKC‑u (Kralja Milana 48, ulaz iz Resavske) iz­da­vač­ka ku­ća Laguna pro­mo­vi­še hit iz­da­nje „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“ Nenada Gajića. Knjiga ko­ja oba­ra re­kor­de pro­da­je, beo­grad­skoj pu­bli­ci bi­će pred­sta­vlje­na ne­sva­ki­da­šnjim programom…

(Najava sa saj­ta iz­da­vač­ke ku­će „Laguna“, pogledaj izvor)

 


ČAČAK – U pe­tak, 18. av­gu­sta, od 18 do 23 ča­sa Lagunin klub či­ta­la­ca u okvi­ru knji­ža­re Delfi u Čačku obe­le­ža­va pr­vi ro­đen­dan. Godinu da­na uspe­šnog ra­da sa Čačanima će pro­sla­vi­ti Lagunini best­se­ler pi­sci: od 18:30h go­vo­ri Ivana Kuzmanović, a od 20:30h Nenad Gajić.

(Najava sa saj­ta iz­da­vač­ke ku­će „Laguna“, pogledaj izvor)

 


VALJEVO – Promocija knji­ge „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“ na­ja­vlje­na je za pe­tak, 12. av­gu­sta, od 17:30 u knji­ža­ri Delfi „Kod sa­ta“, Kneza Miloša br. 33.

(Najava sa saj­ta iz­da­vač­ke ku­će „Laguna“, pogledaj izvor)

 


KRAGUJEVAC – Promocija knji­ge „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“ bi­će odr­ža­na u uto­rak, 2. av­gu­sta, od 18:30, u knji­ža­ri „Delfi“ u pe­šač­koj zo­ni (kod „Krsta“). Na pro­mo­ci­ji će knji­ge, uz au­to­ra Nenada Gajića, na svo­jim omi­lje­nim ilu­stra­ci­ja­ma pot­pi­si­va­ti i svi kra­gu­je­vač­ki umet­ni­ci ko­ji su či­ni­li deo ti­ma od 25 ilu­stra­to­ra knji­ge (Nemanja Mališ, Uroš Obradović, Nemanja Krstić), uz Dušana Markovića iz Lazarevca.

(Najava sa saj­ta iz­da­vač­ke ku­će „Laguna“, pogledaj izvor)


RADIO CENTAR KRAGUJEVAC – Utorak, 2. av­gust, od 10:00, Nenad Gajić na­ja­vlju­je ve­če­ra­šnju kra­gu­je­vač­ku pro­mo­ci­ju knji­ge „Slovenska mitologija“.


RTK (TELEVIZIJA KRAGUJEVAC) – Ponedeljak, 1. av­gust, od 17:00, u emi­si­ji „Mozaik“ go­stu­ju Nenad Gajić, au­tor, i Uroš Obradović, je­dan od ilu­stra­to­ra „Slovenske mi­to­lo­gi­je“, po­vo­dom su­tra­šnje pro­mo­ci­je ove knji­ge u Kragujevcu.


TV STUDIO B – Petak, 29. jul, oko 10:00 (re­pri­za u 19:35), emi­si­ja „Prelistavanje“.


RADIO BEOGRAD 1 (95.3 MHz) – Ponedeljak, 25. jul, 09:10 – 10:00, Program za mla­de, emi­si­ja „Porodični ram“.

Gost emi­si­je bi­će Nenad Gajić, au­tor knji­ge „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“, ko­ja sa­dr­ži niz čla­na­ka o slo­ven­skim bo­go­vi­ma, obi­ča­ji­ma, ri­tu­a­li­ma i mit­skim pred­sta­va­ma… Urednik i vo­di­te­lj: Aleksandar Petrović (Aca Celtic).

(na­ja­va sa saj­ta RTS‑a, pogledaj izvor)


RTK (TELEVIZIJA KRAGUJEVAC) – Subota, 23. jul, 19:00 (i 22:00 – sa­že­tak), emi­si­ja „Hronika“.

Opširniji pri­log u uto­rak, 26. ju­la, od 17:00 u emi­si­ji „Mozaik“.