„Bajka nad bajkama“ u prodaji i na listi!

„Bajka nad baj­ka­ma: Senka u ta­mi“ au­to­ra Nenada Gajića od kra­ja av­gu­sta mo­že se na­ći u svim Delfi knji­ža­ra­ma, Laguninim klu­bo­vi­ma či­ta­la­ca i na saj­to­vi­ma www.laguna.rs i www.delfi.rs, kao i svim bo­lje snab­de­ve­nim knji­ža­ra­ma i megamarketima. Bajka nad bajkama: Senka u tami

Prema mo­ti­vi­ma ep­skih baj­ki i pe­sa­ma na ko­ji­ma su od­ra­sta­le ge­ne­ra­ci­je! Neobična dru­ži­na, oku­plje­na ni­zom na­i­zgled slu­čaj­nih događa­ja, po­ste­pe­no ot­kri­va da ni­je sve ona­ko kao što iz­gle­da. Slepa de­voj­či­ca, meg­dan­dži­ja, čo­ba­nin i hro­mi lo­pov, u tr­ci za go­le ži­vo­te, pro­bi­ja­će se kroz ži­vo­pi­sni svet mit­skih bi­ća i za­bo­ra­vlje­nih gra­do­va, dok nji­ho­vim ko­ra­ci­ma kao da upra­vlja­ju drev­ni slo­ven­ski bo­go­vi. Jesu li ju­na­ci tek ma­ri­o­ne­te mla­de i za­vo­dlji­ve ve­šti­ce, vo­đe­ne sop­stve­nim skri­ve­nim mo­ti­vi­ma, ili u po­za­di­ni sve­ga za­i­sta vre­ba­ju uža­sne mrač­ne si­le iz ne­i­zmer­ne du­bi­ne vremena? 

„Bajka nad baj­ka­ma: Senka u ta­mi“ de­bi­to­va­la je, uz do­bar pri­jem či­ta­la­ca, na 15. me­stu Lagunine top-​liste po­čet­kom sep­tem­bra 2013. bajka-nad-bajkama-baner-i-lista

Ilustracije de­lo­va knji­ge ura­dio je Dušan Marković, dok is­pred sva­kog po­gla­vlja sto­ji vi­nje­ta Zorana Milenkovića, umet­ni­ka či­ji je rad is­ko­ri­šćen i za ko­ri­ce „Slovenske mi­to­lo­gi­je“. Mapu je iz­ra­dio i ve­štom ru­kom ka­li­graf­ski is­pi­sao Ivan Nastić. Za ovaj ep­ski ro­man ura­đe­na je i vi­deo na­ja­va, tj. trej­ler. Reditelj je Bogdan Čurguz, baj­ko­vi­tu mu­zi­ku ut­kao je Talisman, a kom­ple­tan vi­deo mo­že­te po­gle­da­ti ov­de ili na zva­nič­noj stra­ni­ci knji­ge.

Na stra­ni­ci „O au­to­ru“ mo­že­te sa­zna­ti vi­še o Nenadu Gajiću, ili mu pi­sa­ti.