Izveštaj sa Festivala i najava potpisivanja na Sajmu knjiga

U su­bo­tu, 5. ok­to­bra, Nenad Gajić, au­tor „Slovenske mi­to­lo­gi­je”, sve­ča­no je otvo­rio Festivala fan­ta­zi­je u beo­grad­skom SKC‑u pro­mo­ci­jom knji­ge „Bajka nad baj­ka­ma”, na­sta­le pre­ma mo­ti­vi­ma baj­ki i pe­sa­ma na ko­ji­ma su od­ra­sta­le generacije. skc-bajka-05-10-2013-nenad-gajic

Predstavljanje knji­ge, ali i kom­ple­tan pr­vi fe­sti­val­ski dan, obe­le­žio je na naj­bo­lji na­čin Timoti Džon Bajford, ko­ji je, pre­ma sve­do­čan­stvu pri­sut­nih, do­bio naj­ve­ći apla­uz ka­da se po­ja­vio na bi­ni ka­ko bi pro­či­tao deo knji­ge „Bajka nad baj­ka­ma: Senka u ta­mi”, i to na en­gle­skom jeziku!

skc-bajka-nad-bajkama-festival-18

Osim omi­lje­nog edu­ka­to­ra, te­le­vi­zij­skog au­to­ra i pre­vo­di­o­ca, na bi­ni su se, is­pred mno­go­broj­ne pu­bli­ke, na­šli i Dušan Marković i Zoran Milenković, deo ti­ma sa­rad­ni­ka ko­ji su ra­di­li na gra­fič­koj opre­mi „Bajke nad bajkama”.

Tog da­na u knji­ža­ra­ma Delfi u Beogradu ku­po­vi­nom bi­lo ko­je knji­ge Nenada Gajića obo­ža­va­o­ci su na po­klon do­bi­ja­li spe­ci­jal­no di­zaj­ni­ran bedž sa mo­ti­vi­ma iz „Slovenske mi­to­lo­gi­je” ili „Bajke”, a uz bi­lo ko­ju od dve au­to­ro­ve knji­ge obo­ža­va­o­ci su mo­gli se­bi da obez­be­de bes­pla­tan ula­zak na festival.

bedzevi-bajka-slovenska-mitologija

Prigodnim no­ta­ma za kraj, pred­sta­vlja­nje knji­ge za­vr­ši­li su Željka Milošević i Aca Pejčić, ko­ji su po­put slo­ven­skih vi­le­nja­ka ulep­ša­li ovu sve­ča­nost mu­zič­kim na­stu­pom uz har­fu i ka­val, ali i vi­zu­el­no, sa­svim na­lik „pra­vim” vi­le­nja­ci­ma iz knji­ge „Slovenska mitologija”.

Uz mno­štvo sa­dr­ža­ja ko­je su broj­ni po­se­ti­o­ci vi­de­li, ču­li i is­pro­ba­li, i broj­ne po­klo­ne ko­je su do­bi­li, ovo baj­ko­vi­to ve­če će im sa­svim si­gur­no osta­ti u pre­div­nom se­ća­nju. Više sli­ka mo­že­te po­gle­da­ti u do­dat­nim tek­sto­vi­ma i ga­le­ri­ja­ma ov­de, ov­de, ov­de ili ov­de. Sledeće javno druženje Nenad Gajić zakazuje za ponedeljak, 21. oktobar od 16h, kada će na beogradskom Sajmu knjiga potpisivati svoja dela. Dođite za pot­pis, dru­že­nje i po­ne­ko iznenađenje!

vilenjaci-bajka-slovenska-mitologija