Skraćena vest sa sajta izdavačke kuće „Laguna”

–Fotografije: Uroš Terzija

Potpisivanje na Sajmu knjiga

Nenad Gajić otvo­rio je se­ri­jal pot­pi­si­va­nja na štan­du Lagune u po­ne­de­ljak, 21. ok­to­bra, kao pr­vi od po­pu­lar­nih pi­sa­ca ko­ji su ob­ra­do­va­li po­se­ti­o­ce ovo­go­di­šnjeg Sajma knji­ga u Beogradu. Veliki broj či­ta­la­ca po­se­tio je Lagunin štand, gde su au­to­ri ne­ko­li­ko sa­ti pot­pi­si­va­li knji­ge svo­jim obožavaocima. potpisivanje-nenad-gajic-sajam-knjiga

Potpisivanje knji­ga Nenada Gajića, au­to­ra best­se­le­ra „Slovenska mi­to­lo­gi­ja” i  „Bajka nad baj­ka­ma: Senka u ta­mi”, umil­nim zvu­ci­ma har­fe otvo­ri­la je i uve­li­ča­la har­fist­ki­nja Željka Milošević.

„Sajam knji­ga kao naj­ve­ću ma­ni­fe­sta­ci­ju u Srbiji uvek je pri­jat­no po­se­ti­ti. Štand Lagune i or­ga­ni­za­ci­ja su već stan­dard­no od­lič­ni. Prethodnih go­di­na sam na Sajam sti­zao po­sled­njih da­na, ali sam ve­o­ma pri­jat­no iz­ne­na­đen at­mo­sfe­rom na po­čet­ku. Drago mi je da se i mo­ja dru­ga knji­ga ’Bajka nad baj­ka­ma’ do­pa­da či­ta­o­ci­ma ko­ji su da­nas iz­ra­zi­li ve­li­ko za­do­volj­stvo pr­vim de­lom ove tri­lo­gi­je i ras­pi­ti­va­li se ka­da će na­sta­vak. Čitaoci ko­ji me pra­te od knji­ge ’Slovenska mi­to­lo­gi­ja’ iz­ra­zi­li su za­do­volj­stvo na­či­nom na ko­ji sam slo­ven­ske mit­ske mo­ti­ve ob­ra­đi­vao u no­voj knji­zi“, is­ta­kao je Nenad Gajić.

„Bajka nad baj­ka­ma” do­bi­la je i dru­go iz­da­nje me­sec da­na na­kon izlaska.

(Skraćena vest sa saj­ta iz­da­vač­ke ku­će „Laguna”, pogledaj izvor)