Trejler za knjigu „Bajka nad bajkama – Senka u tami“

Video na­ja­va za roman-​bajku au­to­ra Slovenske mi­to­lo­gi­je! Prema mo­ti­vi­ma baj­ki i pe­sa­ma na ko­ji­ma su od­ra­sta­le ge­ne­ra­ci­je, u iz­da­nju Lagune, usko­ro sti­že „Bajka nad baj­ka­ma: Senka u ta­mi“.

Neobična dru­ži­na, oku­plje­na ni­zom na­i­zgled slu­čaj­nih do­ga­đa­ja, po­ste­pe­no ot­kri­va da ni­je sve ona­ko kao što iz­gle­da. Slepa de­voj­či­ca, meg­dan­dži­ja, čo­ba­nin i hro­mi lo­pov, u tr­ci za go­le ži­vo­te, pro­bi­ja­će se kroz ži­vo­pi­sni svet mit­skih bi­ća i za­bo­ra­vlje­nih gra­do­va, dok nji­ho­vim ko­ra­ci­ma kao da upra­vlja­ju drev­ni slo­ven­ski bo­go­vi. Jesu li ju­na­ci tek ma­ri­o­ne­te mla­de i za­vo­dlji­ve ve­šti­ce, vo­đe­ne sop­stve­nim skri­ve­nim mo­ti­vi­ma, ili u po­za­di­ni sve­ga za­i­sta vre­ba­ju uža­sne mrač­ne si­le iz ne­i­zmer­ne du­bi­ne vremena?

Velika sa­ga u ko­joj se pre­pli­ću za­go­net­ke, mi­ste­ri­je, bor­be i iz­ne­na­đu­ju­ći obr­ti kroz fan­ta­stič­ne do­ga­đa­je s ne­i­zve­snim is­ho­dom, u sve­tu ko­ji obli­ku­ju za­di­vlju­ju­ći i ne­u­stra­ši­vi ju­na­ci ve­li­kog sr­ca. Bajka za du­šu, ako ima takve…