Mitska bića slovenske mitologije

Dosta skra­ćen deo raz­go­vo­ra o zma­je­vi­ma, vi­la­ma, ve­šti­ca­ma… Razgovor po­či­nje pri­čom o pr­vom vam­pi­ru, de­talj­no ob­ja­šnje­nom u knji­zi „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“, na­kon ko­je su i stra­ni izvo­ri po­če­li da pri­zna­ju srp­sko po­re­klo vam­pi­ra (npr. ova emi­si­ja iz 2013. godine).

(Pogledajte kom­plet­nu emi­si­ju)