Gostovanje na Festivalu Fantastike III

Na dvod­nev­nom fe­sti­va­lu odr­ža­nom u beo­grad­skom Domu Omladine 4 – 5. apri­la, pre­da­va­nje je, o svo­jim knji­ga­ma „Slovenska mi­to­lo­gi­ja” i „Bajka nad baj­ka­ma”, odr­žao i Nenad Gajić, uz pro­fe­so­ra Sretena Petrovića i pi­sce ko­ji ob­ra­đu­ju fantazijske/​mitske mo­ti­ve. Kroz pre­da­va­nja, ko­ja su če­sto pre­ra­sta­la u otvo­ren raz­go­vor s pu­bli­kom, uče­sni­ci su pred­sta­vi­li svo­ja po­sto­je­ća de­la i ot­kri­li mno­ge zanimljivosti.

Festival Fantastike - slike

Izveštaj s tre­ćeg Festivala Fantastike odr­ža­nog u beo­grad­skom Domu Omladine po­čet­kom apri­la 2015.