Međunarodni beogradski sajam knjiga

U če­tvr­tak (27. ok­to­bar 2016.) od 18h, Nenad Gajić (stra­ni­ca o au­to­ru) će još jed­nom bi­ti na Sajmu knji­ga u Beogradu, gde će na Laguninom štan­du pot­pi­si­va­ti svo­ja de­la i raz­go­va­ra­ti sa čitaocima.

potpisivanje-nenad-gajic-sajam-knjiga-bg
U pla­nu je i dru­go go­sto­va­nje, u su­bo­tu (29. ok­to­bar 2016.) od 18h na za­jed­nič­koj ak­ci­ji „Reč po reč – knji­ga” (or­ga­ni­za­tor IK Strahor), gde vi­še pi­sa­ca po­kla­nja pot­pi­sa­ne knji­ge za bi­bli­o­te­ku u Gračanici.

slovenska-mitologija-bilbord-bg-sajam-knjiga

Ako još bi­ra­te ka­da će­te po­se­ti­ti Sajam, pre­dla­že­mo ne­ki od ova dva da­na, uz sli­ke sa pret­hod­nih go­sto­va­nja Nenada Gajića.

potpisivanje-nenad-gajic-sajam-knjiga-bg2

(Skraćena vest sa saj­ta iz­da­vač­ke ku­će „Laguna”, pogledaj izvor)
(Skraćena na­ja­va iz­da­vač­ke ku­će „Strahor”, pogledaj izvor)