Ostaviti utisak

STUDIO B – Nedeljno go­sto­va­nje na ovoj te­le­vi­zi­ji po­vo­dom iz­la­ska dru­ge knji­ge u fan­ta­stič­nom se­ri­ja­lu ba­zi­ra­nom na srp­skoj epi­ci i slo­ven­skoj mi­to­lo­gi­ji: „Bajka nad baj­ka­ma: Dva ca­ra“, Nenad Gajić.

U emi­si­ji je pu­šte­na i film­ska na­ja­va knji­ge, što je bi­la nje­na te­le­vi­zij­ska pre­mi­je­ra, a na­kon go­sto­va­nja je vo­di­telj­ka na­ja­vi­la i pred­sta­vlja­nje knji­ge ko­je će se odr­ža­ti u pe­tak, 10. ju­na, u 16:30 u kul­tur­nom cen­tru Rex u Beogradu.