Tri od tri

Na sa­mom po­čet­ku ju­na, ro­man „Bajka nad baj­ka­ma: Dva ca­ra“ do­speo je na 13. me­sto Lagunine top-​liste.

Ovo je tre­ća knji­ga Nenada Gajića ko­ja se na­šla me­đu naj­pro­da­va­ni­jim na­slo­vi­ma Lagune: na­kon što je „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“, ilu­stro­va­na knji­ga en­ci­klo­pe­dij­skog ti­pa, pro­ve­la šest ne­de­lja na vr­hu li­ste, „Bajka nad baj­ka­ma: Senka u ta­mi“ ta­ko­đe se na­šla me­đu naj­tra­že­ni­ji­ma, a sa­da je i na­sta­vak po­no­vio uspeh pr­vog de­la pla­ni­ra­ne fan­ta­stič­ne tri­lo­gi­je pre­ma mo­ti­vi­ma baj­ki i pe­sa­ma na ko­ji­ma su od­ra­sta­le generacije. bajka_nad_bajkama_-_dva_cara_-_laguna_top-lista_pozicija13

Završni deo tri­lo­gi­je pri­pre­ma se pod rad­nim na­slo­vom: „Treća noć“. Do ta­da, evo pod­se­ća­nja na pri­jem ra­ni­jih knji­ga u pret­hod­nih pet godina.

top-liste-25-avgust-2011

 

bajka-nad-bajkama-baner-i-lista