Vest sa sajta izdavačke kuće „Laguna“

Predstavljena knjiga „Bajka nad bajkama – Dva cara“ Nenada Gajića

LAGUNA – Roman „Bajka nad baj­ka­ma – Dva ca­ra“ Nenada Gajića štam­pan je za krat­ko vre­me u dru­gom ti­ra­žu. Takođe se, od­mah po ob­ja­vlji­va­nju dru­gog de­la ove tri­lo­gi­je, u knji­ža­ra­ma na­šao i če­tvr­ti ti­raž pr­ve knji­ge „Bajka nad baj­ka­ma – Senka u ta­mi“.

„Bajka nad baj­ka­ma“ je ep­ska fan­ta­sti­ka pre­ma mo­ti­vi­ma baj­ki i pe­sa­ma na ko­ji­ma su od­ra­sta­le ge­ne­ra­ci­je, fan­ta­stič­na avan­tu­ra ko­ja vas vo­di u mit­ske slo­ven­ske pre­de­le, ve­li­ka sa­ga u ko­joj se pre­pli­ću mit­sko i ep­sko, za­go­net­ke, mi­ste­ri­je, bor­be i iz­ne­na­đu­ju­ći obr­ti, u sve­tu ko­ji na­sta­nju­ju za­di­vlju­ju­ći i ne­u­stra­ši­vi ju­na­ci ve­li­kog srca.

IMG_7552

„Dva ca­ra“ su pred­sta­vlje­na u op­šir­nom raz­go­vo­ru u okvi­ru Tolkindana, jed­nod­nev­ne ma­ni­fe­sta­ci­je po­sve­će­ne fan­ta­sti­ci, kao cen­tral­ni deo tri­bi­ne o mi­to­lo­gi­ji u slu­žbi knji­žev­no­sti i ra­zvo­ju fan­ta­sti­ke u regionu.

Među go­sti­ma je bi­lo i pi­sa­ca, re­di­te­lja, ured­ni­ka por­ta­la, naj­ra­zli­či­ti­jih umet­ni­ka, dok je ilu­stra­tor Bob Živković, kao još je­dan od spe­ci­jal­nih go­sti­ju, bio i pred­sed­nik ko­mi­si­je za iz­bor naj­bo­ljih li­kov­nih ra­do­va. Prisutni su na­kon knji­žev­nog de­la uži­va­li u ce­lod­nev­nim sa­dr­ža­ji­ma, ko­ji su uklju­či­va­li i ple­sne na­stu­pe, pred­sta­vlja­nja dru­štve­nih iga­ra, tak­mi­če­nja za naj­bo­lji ko­stim i li­kov­ni rad, i još mno­go toga.

IMG_7595

Foto-​galeriju sa pred­sta­vlja­nja po­gle­daj­te ov­de, a raz­go­vor pro­či­taj­te ov­de.

(Vest sa saj­ta iz­da­vač­ke ku­će „Laguna”, pogledaj izvor)