„Slovenska mitologija” – deveto izdanje

„Slovenska mi­to­lo­gi­ja knjiga-slovenska-mitologijausko­ro do­bi­ja i svo­je 9. iz­da­nje, ka­ko se na­vo­di na saj­tu Lagune u ve­sti „Nova iz­da­nja do­ma­ćih autora”:

Na po­li­ca­ma knji­ža­ra usko­ro će se na­ći de­ve­to iz­da­nje knji­ge „Slovenska mi­to­lo­gi­ja Nenada Gajića. Ona je ide­a­lan spoj mo­der­nog pri­stu­pa mi­to­lo­škoj te­mi i na­uč­ne stu­di­je, ko­ja kao je­di­ni im­pe­ra­tiv se­bi po­sta­vlja či­nje­nič­nu za­sno­va­nost, bo­gat­stvo po­da­ta­ka i sve­o­bu­hvat­nost i od­go­vor­nost na­uč­ne istine.

Veb-​sajt: www.slovenskamitologija.rs

(Deo ve­sti „Nova iz­da­nja do­ma­ćih au­to­ra“ iz­da­vač­ke ku­će „Laguna”, pogledaj izvor)