Fantastika, književnost i mitovi

VEČERNJE NOVOSTI – Nenad Gajić, pi­sac „Slovenske mi­to­lo­gi­je” i fan­ta­zij­skog se­ri­ja­la „Bajka nad baj­ka­ma”, pri­hva­tio se ne­o­bič­ne ulo­ge is­tra­ži­va­ča jed­nog mo­der­nog mita.

Serija „Igra pre­sto­la” po­sta­la je fe­no­men, a ši­rom sve­ta se pri­ča o po­sled­njoj se­zo­ni, ko­ja je ne­dav­no po­če­la da se pri­ka­zu­je. Autor knji­ga po ko­ji­ma je ra­đe­na se­ri­ja, Džordž R.R. Martin, pri­znao je da se in­for­mi­sao o ras­pa­du Jugoslavije to­kom pi­sa­nja knji­ga iz se­ri­ja­la „Pesma le­da i va­tre”. Koliko ima slič­no­sti iz­me­đu pr­ve knji­ge, is­to­i­me­ne se­ri­je i de­ša­va­nja na ju­go­slo­ven­skim pro­sto­ri­ma kra­jem pro­šlog ve­ka? U emi­si­ji „Pravac” ko­ju ste 25.04.2019. u 20h mo­gli uži­vo gle­da­ti na ka­na­lu Pink3, au­tor i vo­di­te­lj emi­si­je Ivana Majstorović je u ne­sva­ki­da­šnjem raz­go­vo­ru sa Nenadom Gajićem po­ku­ša­la da do­đe do isti­ne o to­me ko­li­ko su te­le­vi­zij­ska se­ri­ja i knji­ge in­spi­ri­sa­ne de­ša­va­nji­ma u Jugoslaviji s kra­ja XX veka.

 

(Iz na­ja­ve dnev­nog li­sta Večernje Novosti Online, pogledaj izvor)


Nenad Gajić, pi­sac knji­ge „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“, oce­nju­je da ova te­za ni­je tač­na, ia­ko po­sto­ji do­volj­no mo­ti­va ko­ji mo­gu da na­ve­du na suprotno.

- Fantastika ne mo­že tek ta­ko da se pre­tvo­ri u isto­ri­ju. I Tolkinu su za­me­ra­li da je ceo „Gospodar pr­ste­no­va“ ale­go­ri­ja Prvog svet­skog ra­ta u ko­jem je iz­gu­bio mno­go pri­ja­te­lja, pa je on sam to i de­man­to­vao u jed­nom pred­go­vo­ru. Istovremeno, Martin u is­tom in­ter­vjuu u ko­jem po­ka­zu­je da zna i za Srbe, i za Bosance, i za Hrvate, i za Tita, go­vo­ri i da ni­je bio in­spi­ri­san nji­ma i do­ga­đa­ji­ma na na­šem pro­sto­ri­ma, te da nje­go­ve knji­ge za­pra­vo i ni­su ale­go­ri­ja stvar­no­sti. Dakle, on je sam po­re­kao ono što na­ma da­je osnov da po­mi­sli­mo da smo do­ne­kle bi­li in­spi­ra­ci­ja – ka­že Gajić za Pink.

Dodaje da je ce­la pri­ča oko na­vod­ne in­spi­ra­ci­je pro­na­đe­ne u ras­pa­du Jugoslavije za­po­če­la pre ne­ko­li­ko go­di­na na hr­vat­skom saj­tu ko­ji vi­še ne postoji.

- Reč je o saj­tu ko­ji iz­vr­će ve­sti ka­ko bi či­ta­o­cu bi­le sme­šne i sa­ti­rič­ne, pa je ta­ko ovaj sajt iz­vr­nuo in­ter­vju sa Martinom, uz od­lič­ne ar­gu­men­te, ia­ko ni­je reč o re­al­noj ve­sti. Čak su i svet­ski me­di­ji pre­ne­li ovu sa­ti­ru – ka­že pisac.

Kaže da je po­ku­šao da do­bi­je i po­tvr­du Martinovog mi­šlje­nja ta­ko što mu je pi­sao ali, na­ža­lost, od­go­vor do emi­si­je ni­je dobio.

(Pregled emi­si­je na saj­tu Pinka, pogledaj izvor)