U „Šarenici” RTS‑a povodom nove knjige

RTS – Gost emi­si­je „Šarenica” u ko­joj je pred­sta­vio no­vu knji­gu bio je Nenad Gajić. Kako je na­ja­vio na dru­štve­nim mre­ža­ma na­kon sni­ma­nja, uz sli­ku ko­ja sle­di: „Šareno na RTS‑u i jed­na sen­ka u ta­mi pre gostovanja.”

Emisija sa Nenadom Gajićem emi­to­va­na je u su­bo­tu, 5. decembra.

Snimak go­sto­va­nja kre­će od 1:14 kom­plet­ne emi­si­je, a link ispod pre­mo­tan je na to vreme.