Treća noć u pretplati

Bajka nad baj­ka­ma – Treća noć”, o ko­joj vi­še mo­že­te sa­zna­ti u na­ja­vi, iz­la­zi usko­ro. Na knji­gu se mo­že­te pret­pla­ti­ti do utor­ka 17. no­vem­bra. U knji­ža­ra­ma od 20. no­vem­bra. Prvih 500 či­ta­la­ca će uz knji­gu do­bi­ti lep po­klon – ukra­snu ku­ti­ju za ce­lu tri­lo­gi­ju! Gde naručiti?

(1) Na saj­tu Lagune: ov­de
(2) Na saj­tu Vitora (pot­pi­sa­ni pri­mer­ci): www.vitor.rs/knjige
 
Poručene knji­ge sti­žu na adre­se svih ku­pa­ca od pet­ka, 20. novembra!
 
Prvi kup­ci na po­klon do­bi­ja­ju ek­sklu­ziv­nu ku­ti­ju da ele­gant­no ob­je­di­ne sve knji­ge tri­lo­gi­je „Bajka nad baj­ka­ma” – Senka u ta­mi”, „Dva ca­ra” i  „Treća noć”.