Trejler za knjigu „Bajka nad bajkama – Treća noć“

Od au­to­ra Slovenske mi­to­lo­gi­je, pre­ma mo­ti­vi­ma baj­ki i pe­sa­ma na ko­ji­ma su od­ra­sta­le ge­ne­ra­ci­je. Knjiga iz­la­zi u pe­tak 20. no­vem­bra, ka­da će se na­ći u svim knji­ža­ra­ma Delfi i Laguninim klu­bo­vi­ma či­ta­la­ca. Pogledajte video-​najavu.

Mala dru­ži­na pre­ži­ve­lih, oku­plje­na čud­nim si­la­ma, na­la­zi se pred kob­nom mi­si­jom: da si­đu u do­nji svet, zlo­gla­snu Mračnu ze­mlju, u car­stvo mr­tvih lju­di­ma ne­na­me­nje­no, ka­ko bi u la­vi­rin­tu več­no tam­nih pe­ći­na pro­na­šli ono što će, mo­žda, spa­sti nji­hov svet od pro­bu­đe­ne stra­ho­te iz du­bi­ne vremena.

Velelepna za­vr­šni­ca ko­ja po­ve­zu­je skri­ve­ne ni­ti ove je­din­stve­ne ep­ske pri­po­ve­sti. „Moja če­tvr­ta knji­ga baš je ona­kva ka­kvu sam od­u­vek že­leo da na­pi­šem“, ka­že Nenad Gajić. „Uživao sam u ce­lom pu­tu, u spa­ja­nju ko­nač­ne ce­li­ne, po­ve­zi­va­nju stva­ri ko­je su u ra­ni­jim knji­ga­ma bi­le skri­ve­ne ili de­lo­va­le na­su­mič­no. Najveći deo ove pri­po­ve­sti je­ste put u ne­po­zna­to, uz re­đe tre­nut­ke ka­da sam pri­hva­tao ogra­ni­če­nja po­sta­vlja­na u na­rod­nim pri­ča­ma i pe­sma­ma. Radujem se ko­nač­nom ob­ja­vlji­va­nju i ve­ru­jem da će u kom­plet­noj pri­či uži­va­ti mno­ge ge­ne­ra­ci­je – to je sve što pi­sac mo­že da poželi.“