Vest sa sajta izdavačke kuće „Laguna”

Završnica jedinstvene epske pripovesti!

LAGUNA – Od au­to­ra „Slovenske mi­to­lo­gi­je Nenada Gajića pred či­ta­o­ce sti­že tre­ći deo tri­lo­gi­je „Bajka nad baj­ka­ma” – „Treća noć”, tri­jum­fal­na za­vr­šni­ca je­din­stve­ne ep­ske pri­po­ve­sti ko­ja će se od pet­ka 20. no­vem­bra na­ći u prodaji.

Mala dru­ži­na pre­ži­ve­lih, oku­plje­na čud­nim si­la­ma, na­la­zi se pred kob­nom mi­si­jom: mo­ra­ju da si­đu u do­nji svet, zlo­gla­snu Mračnu ze­mlju, u car­stvo mr­tvih lju­di­ma ne­na­me­nje­no, ka­ko bi u la­vi­rin­tu več­no tam­nih pe­ći­na pro­na­šli ono što će, mo­žda, spa­sti nji­hov svet od pro­bu­đe­ne stra­ho­te iz du­bi­ne vremena.

„Moja če­tvr­ta knji­ga baš je ona­kva ka­kvu sam od­u­vek že­leo da na­pi­šem”, re­kao nam je Nenad Gajić. „Uživao sam u ce­lom pu­tu, u spa­ja­nju ko­nač­ne ce­li­ne, po­ve­zi­va­nju stva­ri ko­je su u ra­ni­jim knji­ga­ma bi­le skri­ve­ne ili de­lo­va­le na­su­mič­no. Najveći deo ove pripovesti jeste put u nepoznato, uz ređe trenutke kada sam prihvatao ograničenja postavljana u narodnim pričama i pesmama. Radujem se konačnom objavljivanju i verujem da će u kompletnoj priči uživati mnoge generacije – to je sve što pisac može da poželi.

Svi ko­ji že­le me­đu pr­vi­ma da či­ta­ju no­vu knji­gu Nenada Gajića, mo­gu je na­ru­či­ti u pret­pro­da­ji od 10. do 17. no­vem­bra na saj­tu www.laguna.rs. Knjiga će sti­ći na va­šu adre­su sa pr­vim da­nom objavljivanja.

Za pr­vih 500 ku­pa­ca ko­ji knji­gu po­ru­če pre­ko saj­ta www.laguna.rs ili je ku­pe u knji­ža­ra­ma Delfi pri­pre­mi­li smo sja­jan po­klon, spe­ci­jal­no di­zaj­ni­ra­nu ku­ti­ju, ka­ko bi­ste ele­gant­no ob­je­di­ni­li sve knji­ge tri­lo­gi­je „Bajka nad baj­ka­ma”Senka u ta­mi, Dva ca­ra i naj­no­vi­ju Treća noć.

(Vest sa saj­ta iz­da­vač­ke ku­će „Laguna”, pogledaj izvor)