Bajka nad bajkama – šest nedelja najčitanija

Već šest ne­de­lja, „Bajka nad baj­ka­ma – kom­plet­no ći­ri­lič­no iz­da­nje” pr­va je na top-​listama ep­ske fan­ta­sti­ke i avan­tu­ri­stič­kih ro­ma­na iz­da­vač­ke ku­će Lagune, is­pred no­vih iz­da­nja svet­ski po­zna­tih autora.

 

Uz „Slovensku mi­to­lo­gi­ju”, knji­ge ko­je je na­pi­sao Nenad Gajić za­u­zi­ma­ju ukup­no če­ti­ri Top‑3 po­zi­ci­je kod Lagune, ali i kod Delfi knji­ža­ra, naj­ve­ćeg re­gi­o­nal­nog knji­žar­skog lan­ca gde su obu­hva­će­na i iz­da­nja dru­gih iz­da­va­ča. Ovo zna­či da je „Bajka nad baj­ka­ma“ na ovim pro­sto­ri­ma već šest ne­de­lja naj­či­ta­ni­ja epsko-​fantastična avantura.

 

(Linkovi na ak­tu­el­ne li­ste: Laguna ep­ska fan­ta­sti­ka i Delfi ep­ska fan­ta­sti­ka, Laguna avan­tu­ri­stič­ki i Delfi avan­tu­ri­stič­ki)