Posebna izdanja

Prošlog me­se­ca sam na dru­štve­nim mre­ža­ma na­ja­vio dva po­seb­na iz­da­nja ko­ja Laguna spre­ma za ovu go­di­nu, ko­ji­ma će sve mo­je knji­ge ko­nač­no po­sto­ja­ti na oba pi­sma ko­ja koristim.

Prvo je kom­plet­na „Bajka nad baj­ka­ma” u jed­nom obim­nom to­mu, štam­pa­na ći­ri­li­com, sa tvr­dim ko­ri­ca­ma i ma­pom u bo­ji. Drugo je „Slovenska mi­to­lo­gi­ja”, ko­ja će bi­ti pr­vi put od­štam­pa­na i la­ti­ni­com, a po­vo­dom de­set go­di­na od ob­ja­ve knji­ge. U to ime, ispod mar­tov­skih Top-​lista, vra­tio sam či­ta­o­ce sli­kom kroz vre­me, na pr­vu sa­ču­va­nu ver­zi­ju saj­ta www.slovenskamitologija.rs, je­di­nu stra­ni­cu po­sta­vlje­nu 3. ju­na 2011. go­di­ne, 25 da­na pre iz­la­ska knji­ge, ko­ja je osim na­slo­va sa­dr­ža­la sa­mo još jed­nu reč. Uskoro…

(Dopunjena vest sa dru­štve­ne mre­že, pogledaj izvor)