Najčitanija epska fantastika od kraja avgusta!

„Bajka nad baj­ka­ma – kom­plet­no ći­ri­lič­no iz­da­nje” de­bi­to­va­la je na top-​listama. Dva vr­ha i ukup­no dva­na­est me­sta, kod Lagune, za­u­zi­ma­ju sve knji­ge Nenada Gajića, a pet ob­je­di­nje­no izdanje.

Top-​lista Delfi knji­ža­ra obu­hva­ta dru­ge iz­da­va­če i po­tvr­đu­je da je ob­je­di­nje­na „Bajka nad baj­ka­ma”, čak i kad se za­ne­ma­re po­je­di­nač­ne knji­ge se­ri­ja­la ko­je su ta­ko­đe na svim li­sta­ma, tre­nut­no naj­či­ta­ni­ja ep­ska fan­ta­sti­ka na ovim pro­sto­ri­ma. Treba na­gla­si­ti da pr­va dva me­sta za­u­zi­ma­ju knji­ge do­ma­ćih au­to­ra, is­pred svih kla­si­ka fan­ta­sti­ke, što je pre ne­ko­li­ko go­di­na bi­lo te­ško zamisliti.

(Linkovi na ak­tu­el­ne li­ste: Laguna ep­ska fan­ta­sti­ka i Delfi ep­ska fan­ta­sti­ka)