Nešto novo sada krasi izloge knjižara

„Bajka nad baj­ka­ma – kom­plet­no ći­ri­lič­no iz­da­nje” iza­šla je u pe­tak, 20. av­gu­sta, od ka­da je po­če­la da za­u­zi­ma i izlo­ge knji­ža­ra. Pažnju pri­vla­či i luk­su­znom opre­mom i obim­nim sadržajem.

Bajka nad bajkama u Novom Sadu

Nakon što je pr­vi pri­zor u Novom Sadu ove­ko­ve­čio Serge Milanović, pi­sac Nenad Gajić je za­mo­lio pra­ti­o­ce da mu, ako uo­če, po­ša­lju još ne­ku slič­nu sli­ku. Tako su pri­sti­gle i fo­to­gra­fi­je izlo­ga iz Beograda, Zaječara, Kruševca, Vršca, Niša, Sremske Mitrovice, Kragujevca, Jagodine, Subotice…

Ove sli­ke do­da­te su u sop­stve­ni al­bum, po­put va­ših sli­ka Nenadovih knji­ga.

Kliknite ili kuc­ni­te bi­lo ko­ju sli­ku ispod da po­gle­da­te uve­ća­nu galeriju:

(Fotografije pre­ne­te sa Fejsbuk na­lo­ga pi­sca, pogledaj izvor)