Bookmate digitalni dogovor

Prema do­go­vo­ru ko­ji su sklo­pi­li au­tor i Bookmate, u to­ku 2022. go­di­ne če­ti­ri knji­ge Nenada Gajića do­bi­će svo­je au­dio (zvuč­ne) ver­zi­je, kao i svo­je „Bookmate Serijal“ eBook-​epizode za či­ta­nje na mo­bil­nim ure­đa­ji­ma ili ra­ču­na­ru. U na­stav­ku sle­di ori­gi­nal­na ob­ja­va pi­sca ovim povodom.

U mom ma­lom do­me­nu knji­žev­no­sti, ovo je ve­e­li­ka vest. Neuobičajen pre­se­dan. Kao u fud­ba­lu ka­da K. Ronaldo za­i­gra za Real, iz Mančestera. Uz do­go­vor da li­gu i da­lje igra u Engleskoj, za Real u Evropi, a ti­tu­le osva­ja za oba ti­ma. O če­mu go­vo­rim? Da sa­da imam i ma­tič­ni i di­gi­tal­ni tim. Uz Lagunu, iz­da­va­ča svih mo­jih knji­ga u štam­pa­nom obli­ku, pot­pi­sao sam i za Bukmejt (Bookmate). To zna­či da će BM ura­di­ti zvuč­ne (au­dio) knji­ge za sva mo­ja po­sto­je­ća de­la, kao i da ću sva de­la pre­ra­di­ti u „Bookmate Serijal“ eBook-​epizode za či­ta­nje iz ne­de­lje u ne­de­lju. Govorimo o četiri audio-knjige i čak 96 e-epizoda, 24 po knjizi! Trilogija „Bajka nad baj­ka­ma“ kre­će u pr­vom kvar­ta­lu idu­će go­di­ne, „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“ ne­gde pred le­to. A šta je uop­šte Bookmate? Servis za „stri­ming“ au­dio i e‑knjiga, od­no­sno za či­ta­nje i slu­ša­nje na va­šem mo­bil­nom ure­đa­ju, do­stu­pan u vi­še dr­ža­va (uz pret­pla­tu i bes­plat­no npr. u okvi­ru pa­ke­ta u Telenoru), gde ima­te pri­stup kom­plet­noj bi­bli­o­te­ci pu­tem va­šeg te­le­fo­na. Ljudi iz ovog obe­ća­va­ju­ćeg ser­vi­sa i ja smo me­đu­sob­no pre­po­zna­li ve­li­ki po­ten­ci­jal za rast i ostva­re­nje na­ših dav­no za­cr­ta­nih ci­lje­va, pa mo­gu na­go­ve­sti­ti da će Bukmejt, na­kon Srbije i Crne Gore, bi­ti moj part­ner i na dru­gim je­zi­ci­ma i u dru­gim državama.

(Priložena fo­to­gra­fi­ja je sa jed­nog od du­gih raz­go­vo­ra ovim po­vo­dom, uz me­ne je Alexey, di­rek­tor mar­ke­tin­ga i sa­dr­ža­ja na glo­bal­nom ni­vou, a za uspeh je bar to­li­ko za­slu­žan i Marin ko­ji je pre­go­vo­re naj­če­šće vo­dio, Andrew ko­ji je odo­brio i pot­pi­sao u ime BM, i na­rav­no svi u mo­joj Laguni jer su mi iza­šli u su­sret i u ime na­še du­go­go­di­šnje sa­rad­nje ovaj do­dat­ni „di­gi­tal­ni do­go­vor“ ni­su spu­ta­li, a mo­gli su to kao naj­ve­ći iz­da­vač u Srbiji i regionu.)

#LagunaKnjige  #Bookmate  #NenadGajic
#BajkaNadBajkama  #SlovenskaMitologija

 

(Originalna sli­ka i tekst u ob­ja­vi na Fejsbuk na­lo­gu pi­sca, pogledaj izvor)