Bajka nad bajkama mesecima na vrhu

Nisam ve­ro­vao da ću ovo ikad re­ći, ali ta­ko stva­ri sto­je, me­se­ci­ma: sme­nju­ju se pri vr­hu i Martin, i Džordan, i Rotfus, a „Bajka nad baj­ka­ma” osta­je!

Na top-​listama Lagune je i ju­bi­lar­no iz­da­nje knji­ge „Slovenska mi­to­lo­gi­ja” štam­pa­no la­ti­ni­com po­vo­dom de­set go­di­na od pr­vo­bit­nog ob­ja­vlji­va­nja, a na­kon sko­ro po­la go­di­ne pre­sti­glo ga je ori­gi­nal­no iz­da­nje ći­ri­li­com, ko­je se vra­ti­lo i na ukup­nu top-​listu pu­bli­ci­sti­ke na­kon du­go vre­me­na i ta­mo pro­vo­di već pu­na dva meseca.

Sveukupno mo­je knji­ge sa­da za­u­zi­ma­ju de­set me­sta na top-​listama Lagune i na­sta­vlja­ju da tra­ju, sve za­jed­no, sko­ro pu­nih 11 go­di­na od iz­la­ska prve.


(Originalna sli­ka u ob­ja­vi na Fejsbuk pro­fi­lu, pogledaj izvor)