Bajka u maju 2022

Bajka nad baj­ka­ma” je i po­čet­kom ma­ja na pr­vom me­stu Lagunine top-​liste Epska fan­ta­sti­ka, gde po­či­nje svoj pe­ti me­sec na vr­hu. A kao po­tvr­da re­či iz­re­če­nih u pret­hod­noj ve­sti, i na top-​listi Delfi knji­ža­ra, naj­ve­ćeg knji­žar­skog lan­ca u Srbiji i re­gi­o­nu, Bajka se na vr­hu uple­la međ knji­ge još jed­nog ve­li­kog maj­sto­ra, ve­ro­vat­no naj­ve­ćeg od svih.

Sveukupno knji­ge Nenada Gajića za­u­zi­ma­ju čak 13 me­sta na top-​listama Lagune, jed­no vi­še u od­no­su na pret­hod­no naj­u­spe­šni­ji pre­sek po­čet­kom 2022. I da­lje su sve na ne­koj top-​listi – svih šest ra­zli­či­tih iz­da­nja, plus kom­plet­na tri­lo­gi­ja u ku­ti­ji. Ovo do­stig­nu­će osta­je ču­de­sno dok se bli­ži­mo 11. go­di­šnji­ci od iz­la­ska pr­ve knji­ge, a sve su još uvek tra­že­ne i aktuelne.