Top-​liste u julu 2022

Ovako u ju­lu iz­gle­da­ju top-​liste Lagune, a vr­lo slič­ne su i top-​liste Delfi knji­ža­ra ko­je uklju­ču­ju i knji­ge osta­lih iz­da­va­ča. Najzastupljenija knji­ga Nenada Gajića je „Bajka nad baj­ka­ma”, ob­je­di­nje­no iz­da­nje ćirilicom.

„Slovenska mi­to­lo­gi­ja” se, sem u svo­joj kla­si, na­la­zi i na ukup­noj top-​listi sve­ga što ni­je be­le­tri­sti­ka (ko­ja zbog me­sta ni­je pri­ka­za­na na sli­ci), a za­ni­mlji­vost je da je iz­da­nje ći­ri­li­com po­no­vo u pred­no­sti. Nakon šest me­se­ci u ko­ji­ma je „Slovenska mi­to­lo­gi­ja – la­ti­ni­ca” bi­la tra­že­ni­ja kao ju­bi­lar­no iz­da­nje po­vo­dom de­set go­di­na od pr­vo­bit­nog ob­ja­vlji­va­nja, iz­da­nje ći­ri­li­com se vra­ti­lo i na po­me­nu­tu ukup­nu top-​listu pu­bli­ci­sti­ke gde je već vi­še me­se­ci, do­sti­gav­ši u dru­gom po­ja­vlji­va­nju i 9. me­sto u svo­joj 11. go­di­ni postojanja.

Sve knji­ge Nenada Gajića na­la­ze se na ne­koj od top-​lista Lagune.


(Originalna sli­ka u ob­ja­vi na Fejsbuk pro­fi­lu, pogledaj izvor)