Godina objedinjena vrhovima

U su­bo­tu se na­vr­ša­va go­di­nu da­na od iz­la­ska ob­je­di­nje­nog iz­da­nja „Bajke nad baj­ka­ma“, štam­pa­nog ći­ri­li­com, sa tvr­dim ko­ri­ca­ma i ma­pom u bo­ji. Veći deo tog vre­me­na knji­ga je pro­ve­la na pr­vom me­stu ovih top-​lista, po­ti­sku­ju­ći po­je­di­nač­ne knji­ge tri­lo­gi­je na ni­že po­zi­ci­je, a kao što mo­že­te da vi­di­te (na sli­ka­ma) i go­di­nu ka­sni­je je vi­ce­šam­pi­on ko­ji i da­lje s vre­me­na na vre­me pre­u­zme ti­tu­lu Martinu, Tolkinu i osta­lim svet­skim i re­gi­o­nal­nim šampionima.

Bez la­žne skrom­no­sti, i da­lje se odu­še­vim sva­ki put ka­da to vi­dim, jer to zna­či da sam, što se ti­če žan­ro­va u ko­ji­ma pi­šem, do­sti­gao one naj­vi­še vr­ho­ve ko­je je mo­gu­će do­sti­ći ov­de (Laguna i Delfi knji­ža­re su naj­ve­ći iz­da­vač i knji­žar­ski la­nac ne sa­mo u Srbiji već i re­gi­o­nu, pa ne po­sto­ji vi­ši do­met). U me­đu­vre­me­nu sam se po­peo i na ma­nju pla­ni­nu od 45.000 pro­da­tih knji­ga. S ob­zi­rom na to da će ono na če­mu sa­da ra­dim, uz žanr op­šte fan­ta­sti­ke, bi­ti svr­sta­no u ne­ke za me­ne no­ve prav­ce, vi­de­će­mo ho­će li me mo­ji či­ta­o­ci, tj. Vi, dra­gi mo­ji, pra­ti­ti u ne­po­zna­to i po tre­ći put. Za sve do­sad sam ne­i­zmer­no za­hva­lan. Zajedno smo i uspe­šno pro­šli ne­kim opa­snim i ra­ni­je ne­u­ta­ba­nim stazama.

Autor: Nenad Gajić

 


(Originalni tekst ob­ja­vljen je 15.avgusta sa gor­njom sli­kom na Fejsbuk pro­fi­lu; ka­sni­je je pre­net sa iz­me­nje­nim sli­ka­ma i u ko­lum­ni na saj­tu Lagune)