Dvojac na Fanstast Festu o mitologiji

Zanimljiv dvo­stru­ki do­ga­đaj od­i­grao se u Užicu kra­jem sep­tem­bra. Ovako je to na­ja­vio Aleksandar Tešić, pr­vi od učesnika:
„Ko se za­tek­ne su­tra uve­če u Užicu… Moj dra­gi pri­ja­te­lj Nenad i ja vo­di­će­mo za­ni­mljiv raz­go­vor o ono­me što naj­vi­še vo­li­mo! Vidimo se!”

Nenad Gajić je na­ja­vio ova­ko: „Užice, sti­že­mo! Iako smo se vi­še pu­ta dru­ži­li pri­vat­no, bi­će ovo moj pr­vi za­jed­nič­ki na­stup s Aleksandrom Tešićem u… ko­li­ko, 7 – 8 go­di­na? Još od one tri­bi­ne u beo­grad­skom Domu omla­di­ne – po­sto­ji ne­gde i njen sni­mak sa odav­no pe­to­ci­fre­nim bro­jem pre­gle­da, pa ko­ga za­ni­ma mo­že una­pred da po­gle­da ka­ko će to ot­pri­li­ke iz­gle­da­ti. Očekujem fin i za­ni­mljiv pri­ja­telj­ski raz­go­vor, i baš se ra­du­jem na­šem no­vom susretu!”

Nakon du­ge i pri­jat­ne ve­če­ri, Nenad Gajić je na­pi­sao ova­kav izveštaj:
Kako je bi­lo u Užicu u sre­du? Izuzetno! Prepuna sa­la, mo­ti­vi­sa­na pu­bli­ka, lju­ba­zni do­ma­ći­ni, bu­ji­ca pi­ta­nja na kra­ju, pre­pri­ča­va­nje do­ži­vlje­nih mit­skih pri­ča, red za pot­pi­si­va­nje knjiga…

… Ali, još bo­lje da ču­je­te ka­ko je to opi­sao slu­ša­lac Milomir, di­rekt­no iz pu­bli­ke: „Sinoć je or­ga­ni­zo­va­no pre­div­no Veče slo­ven­ske mi­to­lo­gi­je u okvi­ru Fantast fe­sta u Užicu. Nikada ni­sam vi­deo pu­ni­ju bi­bli­o­te­ku, ni pre­da­va­nje ko­je je, na ini­ci­ja­ti­vu pu­bli­ke, sat i po pro­bi­lo oče­ki­va­ni ter­min. Desetak po­se­ti­la­ca ra­di­je je iza­bra­lo da sto­je i slu­ša­ju au­to­re Tešića i Gajića, ne­go da na­pu­ste pro­sto­ri­ju. Siguran sam da bi do­bar deo pu­bli­ke ostao još ko­ji sat da po­sta­vlja pi­ta­nja i di­sku­tu­je o raz­nim temama.”


(Dodatni izvo­ri:  na­ja­va au­to­ra, iz­ve­štaj au­to­ra)